Knowledge grows together with us
     

Националният институт на правосъдието успешно изпълни проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.

В рамките на тригодишното изпълнение на проекта бяха организирани разнообразни дейности, насочени към повишаване на компетентността и професионалната подготовка на съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, съдебни заседатели, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, разследващи органи, както следва:

Дейност 1: „Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи” – проведени 150 присъствени обучения за 5 251 участници (1 516 съдии (в т.ч. 8 съдии в СНС), 562 прокурори (в т.ч. 5 прокурори в СП), 102 следователи, 64 служители в МП, 107 служители в МВР, 7 служители в ДАНС, 4 експерти от Националното бюро за контрол на СРС, 23 съдии по вписванията, 97 съдебни помощници, 28 прокурорски помощници, 82 държавни съдебни изпълнители, 2 217 съдебни служители, 414 съдебни заседатели, 1 вещо лице и 27 адвокати).

Дейност 2: „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”, осъществявана в партньорство с 55 съдилища – проведени 215 регионални обучения за 7 629 участници (5 029 съдии, 320 прокурори, 43 следователи, 35 служители в МВР, 20 съдии по вписванията, 304 съдебни помощници, 6 прокурорски помощници, 86 държавни съдебни изпълнители, 1 инспектор ИВСС, 1 413 съдебни служители, 228 съдебни заседатели, 140 адвокати, 2 нотариуси и 2 помощник нотариуси).

Дейност 3: „Провеждане на дистанционни обучения” – проведени 41 дистанционни електронни обучения за 1 801 участници (722 съдии (в т.ч. 2 от СНС), 385 прокурори, 32 следователи, 91 съдии по вписванията, 288 съдебни помощници, 16 прокурорски помощници, 198 съдебни служители, 49 държавни съдебни изпълнители, 6 служители в МВР, 13 съдебни заседатели и 1 адвокат).

Дейност 4: „Изготвяне на самообучителни ресурси за целите на съдебното обучение“

  • Издадено тематично помагало по Европейско право „Националните съдилища и правото на ЕС“, което се предоставя на представителите на целевите групи, а електронният формат на изданието е публикуван и е достъпен във виртуалната библиотека на НИП, Портал за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес: (http://e-learning.nij.bg).
  • Разработен „Наръчник на съдебните процедури за производства по стабилизация и търговска несъстоятелност“, публикуван и достъпен за регистрирани потребители в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието в раздела „Виртуална читалня“ (http://e-learning.nij.bg).

Всички категории

Последни новини

Skip to content