Knowledge grows together with us

Министерството на правосъдието удължава срока за подаване на документи за участие в процедурата по подбор на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека съгласно Заповед № ЛС-04-59 от 21.02.2023 г. на министъра на правосъдието.

В чл. 22 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи е предвидено, че съдиите се избират от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по списък от трима кандидати, определени от съответната държава. 

Според Насоките на Комитета на министрите относно подбора на кандидати за поста съдия в Европейския съд по правата на човека (CM(2012)40-final), ако е необходимо, държавите трябва да предприемат допълнителни мерки, за да гарантират, че се явяват достатъчен брой кандидати, които да позволят на органа по подбор да предложи изискуемия списък от кандидати. С оглед броя на подадените до момента кандидатури и гарантиране на конкурентост и състезателност на процедурата, както и спазване на изискванията на Насоките, срокът за подаване на документи се удължава.

Изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, както и документите, които трябва да представят, са посочени в Заповед № ЛС-04-17 от 20.01.2023 г. на министъра на правосъдието. 

Приложение №1 към Заповед № ЛС-04-17/20.01.2023 г. – BG / EN

Кандидатите подават заявлението и необходимите документи за участие в подбора в срок до 17.00 ч. на 17 март 2023 г., в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска“ № 1 или по ел. поща на адрес: priemna@justice.government.bg

Допълнителна информация може да бъде открита на интернет-страницата на Министерството на правосъдието в Обявлението за провеждане на процедура по подбор на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека, публикувано на 20 януари 2023 г. (https://mjs.bg/home/index/91f5c278-58cd-4f6c-a173-4f53aacaff6e).

Skip to content