Knowledge grows together with us

Националният институт на правосъдието приключи изпълнението на проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансиран по Програма BG 14 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Изпълнението на проекта съчета опита на НИП в обученията на практикуващи юристи с иновативни обучителни подходи и с възможностите на информационните технологии, с цел повишаване на компетентността и информираността относно принципите, стандартите и приложението на ЕКПЧ и създаване на устойчива среда за обмен на информация в областта на защитата на правата на човека.
Над 1188 магистрати и експерти се включиха в централизираните и регионалните присъствени обучения, дистанционните обучения, работните срещи и в двете издания на  Форума за правосъдие и права на човека. Лектори в обученията бяха български магистрати, специалисти в областта на защитата на правата на човека и чуждестранни експерти, препоръчани Съвета на Европа, като партньор по проекта. В рамките на проекта се проведоха 4 учебни посещения в Голямата камара на ЕСПЧ с участието на 38 български магистрати, както и 1 работно посещение в Кралство Норвегия, в което взеха участие 4 български магистрати и 3 експерти от НИП.
Успешно бе изпълнен техническият и информационен компонент на проекта. Бяха закупени 30 лаптопа, скенер, помощни технически средства и специализиран библиотечен софтуер.  С цел изграждане на достъпна и лесна за използване база данни в областта на защитата на правата на човека, съвместно с дирекция ППРБЕСПЧ на Министерство на правосъдието бе изграден Портал за правата на човека.
В рамките на проекта бяха отпечатани и разпространени 4 книжни издания -  Сборник с резюмета на подбрани решения на ЕСПЧ срещу други държави, Практическо помагало Том I Съдебна защита на основните права в България, Практическо помагало Том II Справочник на Съвета на Европа и Практически речник по хуманитарно право и права на човека.
Skip to content