Knowledge grows together with us

Целта на програмата е да предостави на участниците надеждни, стандартни и прозрачни методи за управление на човешките ресурси в съдилищата, да представи съвременни процедури за подбор, назначение и атестиране на съдебните служители. Обучението подпомага обмяната на опит и информация за добрите практики в различните съдилища.

Аудитория: Съдебни деловодители в гражданско деловодство.

Направление: Объчение на съдебна администрация

Място на провеждане:София, НИП

Продължителност:  2,5 дни

Skip to content