Knowledge grows together with us

Тема на броя е укрепването на капацитета на съдебната система за работа с деца в контекста на измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г. в сила от 1.09.2023 г. Специализацията и обучението на професионалистите, работещи по тези дела, имат ключово значение за осигуряването на съдебни производства, съобразени и адаптирани към потребностите на децата. Общност „Правосъдие за деца“ на Националния институт на правосъдието разработва обучителни програми и ресурси, които развиват уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователи и съдебните служители за работа с деца.

Всички броеве на е-Бюлетина на НИП можете да видите в раздел “е-Ресурси“.

Skip to content