Knowledge grows together with us
 

 

25.09.2019 г.

 

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА

 

В периода 1.10 – 20.12.2019 година Националният институт на правосъдието организира провеждането на дистанционни обучения в електронна среда. Обученията ще се реализират по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Тематиките на обученията са идентифицирани съвместно със съдии от Върховния касационен съд при осъществяването на анализи на разработените теми за дистанционни обучения, извършени при осъществяване на дейност 3 „Провеждане на дистанционни обучения“ по проекта. 

 

Планираните дистанционни обучения през периода са: 

 

1. „Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти“, дата 08.10 – 05.11.2019 г., аудитория граждански съдии от първоинстанционните и въззивните съдилища и съдебни помощници, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване:  01.10.2019 г.

 

2. „Разпоредително заседание по НПК“, дата 15.10 – 05.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 07.10.2019 г.

 

3. „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес – особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство“, дата 28.10 – 18.11.2019 г., предназначено за съдии, разглеждащи граждански дела, и съдебни помощници, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 21.10.2019 г.

 

4. „Практически аспекти по разследването и доказването на престъпления против горския фонд (чл.235 НК)“, дата 01.11 – 22.11.2019 г., предназначено за магистрати и помощници, разглеждащи дела по чл. 235 НК, други лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 25.10.2019 г.

 

5. „Практика на ВКС при отрицателни установителни искове“, дата 05.11 – 26.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 31.10.2019 г.

 

Повече информация за посочените обучения можете да намерите в раздел „График на обученията“, подраздел „Преглед на обученията“ или в Портала за електронно обучение на НИП 

 

Заявка за участие в обученията се подава в указания срок на адрес:

 

 

07.06.2017 г.

 

Националният институт на правосъдието организира дистанционни обучения по наказателно, административно и гражданско право. Програмата на тези обучения е разработена съвместно със съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и административните съдилища, и университетски преподаватели по проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Всички обучения ще се организират в рамките на дейност 3 „Провеждане на дистанционни обучения“. 
 
 
График на дистанционните обучения по проекта:
 
1. „Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС”, период на провеждане: 21.03 – 09.05.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяването: 14.02.2017 г.;
 
2. „Административен договор”, период на провеждане: 28.03 – 02.05.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяването: 21.02.2017 г.;

3. “Актуални въпроси в съдебната практика при спорове, свързани с владение и придобивна давност“, период на провеждане: 04.04-02.05.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяването: 21.03.2017 г.;

4. „Съвременни аспекти на пробацията. Стандарти и процедури при изпълнението й“, период на провеждане 11.04-29.05.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяването: 10.03.2017 г.;
 
5. „Наказателноправна защита на жертвите на престъпление“, период на провеждане: 18.04-16.05.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяването: 10.03.2017 г.;

6. „Искови производства по Административнопроцесуалния кодекс”, период на провеждане: 02.05. – 06.06.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяването: 21.03.2017 г.;
 

7. „Вещноправни аспекти във връзка с урегулирането на недвижимите имоти и кадастралното им заснемане”, период на провеждане: 16.05 – 13.06.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяването: 21.03.2017 г.;
 
8. „Реабилитация“, период на провеждане: 16.05 – 21.06.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяването: 15.03.2017 г.;

9. „Наказателноправна защита на децата-жертви на престъпление“, период на провеждане: 22.05-20.06.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяването: 10.03.2017 г.;

 
10. “Защита на потребителите – административноправни аспекти“, период на провеждане: 25.05 – 11.06.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 03.04.2017 г.
 
11. “Съдебна практика по ЗУСЕСИФ“, период на провеждане: 19.09 – 24-10.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 07.06.2017 г.
 
12. “Управление на съдебната администрация”, период на провеждане: 01.10 – 05.11.2017 г. Целева група на обучението са съдебни помощници и служители, лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 07.06.2017 г.
 
13.„Погасяване на наказателно преследване и наложеното наказание“, период на провеждане: 3.10 – 3.11.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяването: 15.03.2017 г.;
 
14. “Публичната продан на недвижим имот като способ за индивидуално принудително изпълнение”, период на провеждане: 31.10 – 27.11.2017 г., предназначено за съдии, разглеждащи граждански дела и ДСИ, начало на заявяването: 01.06.2017 г.;
 
15. “Конфликт на интереси – административноправни аспекти“, период на провеждане: 3.11 – 5.12.2017 г., Целева група на обучението са магистрати и лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 07.06.2017 г.
 
16. “Медицинско право в правораздаването”, период на провеждане: 26.10 – 22.11.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването:
01.06.2017 г.
 
17. “Правни проблеми в областта на енергетиката”, период на провеждане: 07.11 – 01.12.2017 г. Целева група на обучението са магистрати и лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ, начало на заявяването: 01.06.2017 г.
 

18. “Неравноправни клаузи в потребителските договори – актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС”, период на провеждане: 17.10.2017 – 20.11.2017, Целева група на обучението са съдии, разглеждащи граждански дела и съдебни помощници

 

19. “Доказване и доказателствени средства в гражданския процес – особености при събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и въззивното производство”, период на провеждане: 28.11.2017 – 21.12.2017, Целева група на обучението са съдии, разглеждащи граждански дела и съдебни помощници

 

20. “Специфика на исковете по ЗОДОВ. Коментар на практиката на ВКС”, период на провеждане: 14.11.2017 – 11.12.2017,  Целева група на обучението са съдии, разглеждащи граждански дела и съдебни помощници

 

21. „Гражданският иск в наказателния процес – легитимирани лица, разглеждане, обезпечаване. Обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането в полза на държавата – основания и производство“, период на провеждане: 14.11 – 12.12.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяването: 21.09.2017 г.

 

22. Изпълнение на наказанията, период на провеждане: 21.11 – 19.12.2017 г. Целева група на обучението са магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяването: 21.09.2017 г.

 

23. “Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти”, период на провеждане: 23.01 – 26.02.2018 г., предназначено за съдии от първоинстанционните и въззивните съдилища, разглеждащи граждански дела и съдебни помощници, начало на заявяването: 05.01.2018 г.

 

Участието се заявява чрез попълване на електронна заявка

 

 

23.02.2017

 Уважаеми колеги, 

 Предоставяме на Вашето внимание обучения за магистрати и съдебни служители, които ще се проведат през 2017 годината в рамките на проекта на НИП № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван по Оперативна програма „Добро управление“. В изпълнение на Дейност 3 „Провеждане на дистанционни обучения“ по проекта предстоят следните обучения:

 

1. Дистанционно обучение „Административен договор”, период на провеждане: 28.03 – 02.05.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;

 

2. Дистанционно обучение „Искови производства по Административнопроцесуалния кодекс”, период на провеждане: 02.05. – 06.06.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;

 

3. Дистанционно обучение „Вещноправни аспекти във връзка с урегулирането на недвижимите имоти и кадастралното им заснемане”, период на провеждане: май-юни 2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;

 

4. Дистанционно обучение „Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС”, период на провеждане: 21.03 – 09.05.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК.

 

5. Дистанционно абучение “Актуални въпроси в съдебната практика при спорове, свързани с владение и придобивна давност”, период на провеждане: 04.04-02.05.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

 

Предстои обявяването на нови обучения.

Skip to content