Knowledge grows together with us
     
На 27 март 2020 г. бе подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, на стойност 6 121 501,60 лева и срок на изпълнение до 31.12.2021 г. С Допълнително споразумение № 1 към договора срокът за изпълнение на проекта е удължен до 30.06.2022 г.

 
Проектът има за цел осигуряване на качествено професионално обучение чрез провеждане на дейности, насочени към реализирането на комплекс от обучителни формати, възможности за обмяна на професионален опит и добри практики с оглед усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, служителите на разследващи органи съгласно НПК и други представители на професионалната общност.
 
Проектът е изграден върху иновативна методология, която разглежда провеждането на обучителната дейност на НИП в контекста на създаването на условия за подобряване на професионалното развитие на магистратите и съдебните служители. Разработването на стандарти за съдебно обучение, усъвършенстването на процеса на оценяване на съдебното обучение, укрепването на общността на съдебните обучители са инструменти за реализиране на заложени хоризонтални политики в дейността на Института, които да осигурят устойчивост на резултатите от провежданата обучителна дейност. Предвидените дейности по проекта отразяват визията за съдебно обучение, формулирана в Стратегическия план за дейността на Института 2020 – 2022, както и постигнатото от НИП и от останалите институции, отговорни за изпълнението на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система и Пътната карта за изпълнението на Стратегията.
 
За изпълнение на поставените цели проектът предвижда:
 
Разработване на стандарти за съдебно обучение за развиването на ключови умения и компетентности, необходими за изпълнение на правомощията, и за ефективно упражняване на длъжностите „съдия”, „прокурор”, „следовател” и „административен ръководител в органите на съдебната власт“
Усъвършенстване на процеса на оценяване в съответствие с методологията на Европейската мрежа за съдебно обучение, която е съобразена с модела на оценяване на Къркпатрик, въвеждащ 4 нива на оценяване
Планиране и провеждане на разнородни обучителни дейности за развиване на професионална компетентност и интегритет на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, служителите на разследващите органи и другите представители на професионалната общност (присъствени обучения с или без използване на електронен метод на обучение; конференции, дискусии, кръгли маси, публични лекции; електронни дистанционни обучения; самоподготовка и ползване на самообучителни ресурси; комбинирани обучителни форми; зонални съвещания; мастър класове)
Развиване и укрепване на общността на съдебните обучители чрез провеждане на обучения и дейности, насочени към развитие и укрепване на Електронната общност на съдебните обучители на НИП.
 
 
НИП периодично ще публикува информация за хода на изпълнение на проекта и постигнатите резултати на обособения раздел на сайта на НИП „Правосъдие през XXI век – проект ОПДУ“.
 

Skip to content