Knowledge grows together with us
     

 

На 28 и 29 октомври 2021 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира обучение на обучители в присъствен формат с участието на международни експерти в областта на трансграничното сътрудничество по наказателни дела.

 

Обучението на обучители е насочено към временни и постоянни преподаватели на НИП, както и потенциални преподаватели, заявили интерес да се развиват като съдебни обучители.

 

Двудневното обучение ще предостави методологични и тематични познания, свързани с взаимното признаване на съдебни решения в ЕС, дигитализирането на наказателното производство, събирането на електронни доказателства и криптовалутите.

 

Преподаватели са международните експерти на Академията по Европейско право Патрисия Айодехи, юридически представител за Англия и Уелс, адвокат от Барселона и Давид Силва Римало, преподавател в Юридическия факултет на Университета в Лисабон. Експертите ще представят своя практически опит и ще дадат методологични насоки на настоящите и потенциални обучители по темата.

 

Обучението ще се проведе в изпълнение на Дейност 4 „Развиване и укрепване на общността на съдебните обучители“ по проект № BG05SFOP001-3.006-0001 „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички разходи на участниците (транспорт, нощувки и храна) ще бъдат покрити от бюджета на проекта. На обучението ще бъде осигурен симултанен превод.

 

Заявяването за участие се извършва чрез системата ИСУПО, достъпна на адрес: isupo.nij.bgв срок до 18 октомври 2021 г. включително.

 

Лице за контакт: Емил Георгиев, младши експерт, телефон за контакт: 02 9359 103; ел. поща: e.georgiev@nij.bg 

Skip to content