Knowledge grows together with us

На 25 ноември 2022 г. приключи провеждането на петото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, организирано по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата „Дискриминация, основана на пола – основни положения, възможности за защита. Развитие на практиката”.

Едномесечният обучителен курс беше разработен от мултипрофесионален екип от експерти от органите на съдебната власт и институциите с компетентност в посочената област, на национално и международно ниво и адресира актуалните проблеми в областта на равнопоставеността на половете, с акцент върху ролята на съда при обезпечаване на достъпа до правосъдие на жените.

Представителите на органите на съдебната власт, другите работещи в сферата на правосъдието и служителите на компетентните институции в областта, участващи в обучението, имаха възможност да задълбочат познанията си относно ролята, функциите и значението на практиката на договорните органи на ООН по проблемите на дискриминацията, основана на пола, както и на основните международни инструменти и механизми, приложими в тази област, и в частност Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Факултативния протокол към нея. Обучителният курс осигури преглед и на различни аспекти на съдебната и административната практика по прилагане на Закона за защита от дискриминация по посочения признак, както и на относимата практика на ЕСПЧ.

В методологически план курсът съчетаваше допълващи се обучителни подходи, присъщи на електронната обучителна методология (в т.ч. самостоятелна работа с учебни материали и групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит), които способстваха за пълноценно усвояване на преподаваната материя. Обучението беше завършено успешно от 22 съдии, разглеждащи граждански и административни дела, съдебни помощници, адвокати и служители на Комисията за защита от дискриминация.

Skip to content