На 27 март 2020 г. е подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова...
На 27 март 2020 г. е подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова...