Актуално

Начало | Актуално

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

07.06.2018
     
 
 
Във връзка с влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на 05.07.2018 г. в гр. Пловдив Националният институт на правосъдието организира обучение на тема "Актуални положения в защитата на личните данни в светлината на общия регламент относно защитата на данните”, предназначено за административните ръководители и съдии от окръжните и районните съдилища.
 
Обучението се организира в рамките на проект BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Програмата на обучението е профилирана съобразно компетентностите на целевата група и е разработена от интердисциплинарен лекторски екип с участието на Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град и д-р Невин Фети, съветник по правни въпроси на президента на Република България.
 
В рамките на обучението ще бъде представена новата уредба за защитата на личните данни, както и възникващите нови задължения и отговорности на администраторите на лични данни.
 
Лицата, проявили интерес да участват в обучението, могат да потвърдят участието си чрез подаване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие. 
 
Лице за контакт: Ангелина Лулчева, тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg

 


назад