Актуално

Начало | Актуално

Присъствено обучение по Закона за търговския регистър

02.10.2020
     
 
В периода 15-16.10.2020 г., в гр. София, Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема „Практически въпроси, свързани с уеднаквяване на практиката при търговската регистрация“, предназначено за съдиите, разглеждащи търговски дела и дела за обжалване на откази за вписване в Търговския регистър от Великотърновски апелативен район и длъжностни лица по регистрация при териториалните поделения на Агенцията по вписванията от Велико Търново.
 
Обучението насочено към уеднаквяване на практиката и обсъждане на спорните въпроси при вписването в Търговския регистър.
 
Преподаватели: Бистра Николова, заместник-председател на Апелативен съд София и Бианка Георгиева – началник отдел „Информационни системи на регистрите“, ГД „Регистри“ на Агенцията по вписванията.
 
Обучението се провежда по проект № BG05SFOP001-3.006-0001 „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

назад