Актуално

Начало | Актуално

Електронно дистанционно обучение „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В периода 22.03 – 22.04.2021 г. Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение на тема „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”, разработено по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г., осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

 

Обучението ще разгледа гражданскоправните аспекти на домашното насилие в контекста на установените международноправни стандарти за защита в тази област и практиката на Европейския съд по правата на човека, с оглед обезпечаване на ефективното им приложение на национално ниво.

 

Обучителният курс ще повиши информираността на българските магистрати по отношение на психологичните аспекти и фактори, обуславящи проявите на домашно насилие, както и психологичното консултиране при домашно насилие и ще допринесе за преодоляване на съществуващите стереотипи при разбирането на института и по-ефективно прилагане на мерките за защита на жертвите на домашно насилие.

 

Целева аудитория на обучението са съдии от районно и окръжно ниво, които разглеждат граждански дела и съдебни помощници. Максималният брой участници е 40.

 

* Информация за заявяване на участие в обучението

 

Срок за заявяване на участие: до 10.03.2021 г.

 

Лице за контакт: Светла Тодорова, програмен координатор, дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси”, тел. 02/9359104, е-поща: todorova@nij.bg 

 

По-подробна информация относно съдържанието, времевия график и методиката на провеждане на обучението можете да откриете в приложения учебен план.

 

 

Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.


назад