„Осигуряване на писмен превод“ в изпълнение на проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“, проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“, както и за нуждите на Националния институт на правосъдието при изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт.

Документи, свързани с избора на изпълнител

Решение за откриване, 12.06.2020 г.

Обявление за обществена поръчка, 12.06.2020 г.

Документация за участие, 12.06.2020 г.

Техническа спецификация, 12.06.2020 г.

Проект на договор, 12.06.2020 г.

Методика за оценка, 12.06.2020 г.

Образци на документи, 12.06.2020 г.

ЕЕДОП, 12.06.2020 г.

Разяснение № 1, 29.06.2020 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията, 26.11.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 06.01.2021 г.

Протокол № 2 на комисията, 04.02.2021 г.

Протокол № 3 на комисията, 04.02.2021 г.

Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП на комисията, 04.02.2021 г.

Решение за избор на изпълнител, 04.02.2021 г.

Обявление за сключен договор, 24.03.2021 г.

Договор, 24.03.2021 г.

Техническо предложение, 24.03.2021 г.

Ценово предложение, 24.03.2021 г.

Техническа спецификация, 24.03.2021 г.

Уведомление за удължаване срока за изпълнение на договора, 18.11.2021 г.

Уведомление за удължаване срока за изпълнение на договора, 22.11.2021 г.

Уведомление за удължаване срока за изпълнение на договора, 01.07.2022 г.

Skip to content