Националният институт на правосъдието (НИП) е създаден със Закона за съдебната власт през 2003 г. Националният институт на правосъдието осъществява дейността си в съответствие със Закона за съдебната власт и принципите на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение.
Дейността на НИП е регламентирана в Закона за съдебната власт, Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация, Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и други актове, приети от Управителния съвет на Института.

Съгласно чл. 249 от Закона за съдебната власт Националният институт на правосъдието осъществява:

  • задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор, и младши следовател;
  • задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт;
  • съвместно със съответния съд организира начално обучение на положилите клетва съдебни заседатели в срок до три месеца след полагане на клетвата;
  • поддържането и повишаването на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието;
  • обучение на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет

Началото на идеята за училище за съдии, прокурори и следователи е поставено през м. април 1999 г. със създаването на неправителствена организация с идеална цел – фондация „Център за обучение на магистрати“ със седалище в гр. София.

В Редовния доклад за 1999 г. на Европейската комисия относно напредъка на България в процеса на присъединяване се отбелязва:

„Центърът за обучение на магистрати бе създаден с цел да се подобри професионализмът на магистратите, като осигурява обучение на съдии, прокурори и следователи. Дългосрочната цел на Центъра е да създаде система за оценка на магистратите, да осигури обучение на магистрати, персонала на съдилищата, доставката и разпространението на информация в областите на международното, европейското и сравнителното право, публикации по право и други дейности, свързани с повишаване на професионализма“.

Центърът за обучение на магистрати е създаден с активната подкрепа на съдийското съсловие и с методическата и финансова помощ на Американската асоциация на юристите (до 2004 г.), Американската агенция за международно развитие и впоследствие „Програма за развитие на съдебната система“ (до 2005 г.), на холандското посолство, Холандския Хелзинкски комитет, ASSER Institute – Холандия, а по-късно – на Европейския съюз и др.

Необходимостта от участие на държавата в процеса на професионалното обучение на съдиите, прокурорите и следователите довежда до трансформирането на Центъра за обучение на магистрати в Национален институт на правосъдието.

Националният институт на правосъдието (НИП) е създаден с измененията на Закона за съдебната власт и по решение на Висшия съдебен съвет от 12 февруари 2003 г.
В Редовния доклад за 2003 г. на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване вече е отбелязано:

„Неправителственият Център за обучение на магистрати продължи да предоставя обучение за съдии, прокурори и следователи. Досега около една четвърт от магистратите са получили специализирано обучение по право на ЕС. Плановете за преобразуване на Центъра за обучение в публична институция за обучение – Национален институт по правосъдие – бяха осъществени с новите изменения на Закона за съдебната власт от м. юли 2003 г., съгласно които Национален институт по правосъдие ще бъде създаден под финансовото и организационно ръководство на Висшия съдебен съвет“.

Националният институт на правосъдието започва своята дейност на 1 януари 2004 г. след приемане на правилник, конституиране на управителни органи, назначаване на служители, осигуряване от страна на държавата на сграда и финансиране от бюджета на съдебната власт, от международни и други програми и проекти, от дарения и др.

Институционална приемственост, основана на постиженията на Центъра за обучение на магистрати, неговите учебни програми и материали, преподавателския му състав, служителите и имуществото му, е отправна точка в дейността на НИП.

Основната задача на Националния институт на правосъдието е да подобри работата на магистратите и съдебните служители чрез качествено начално обучение и текуща квалификация от висококвалифицирани преподаватели по съвременни методики за обучение в съответствие с европейски и международни практики и стандарти.

Националният институт на правосъдието е самостоятелно юридическо лице със седалище в София. Институтът е функционално свързан с Висшия съдебен съвет и с Министерството на правосъдието – двете институции имат представители в Управителния съвет на НИП.

Директорът на Националния институт на правосъдието е ключова фигура, която изпълнява решенията на Управителния съвет; организира дейността на Института, управлява и го представлява.

Проф. Пенчо Пенев е директор на НИП в периода 1.11.2004 г.- 1.04.2011 г. Той е български юрист и политик – преди избора му за директор на НИП е бил народен представител в VІІ Велико народно събрание, министър на правосъдието (1990, 1990-1991), министър на вътрешните работи (1990) на Република България и член на Конституционния съд на РБ (1991-1997).

Драгомир Йорданов е директор на НИП в периода 1.04.2011- 5.07.2016 г. Преди избора му за директор на НИП последователно е бил съдия в Софийския районен съд, изпълнителен директор на Центъра за обучение на магистрати, съдия по наказателни дела в Косово, в рамките на мисия на Европейския съюз за върховенството на закона в Косово EULEX, заместник-директор на НИП. В периода м. март – май 2013 г. е бил служебен министър на правосъдието.

На свое заседание на 29.06.2016 г. Управителният съвет на Националния институт на правосъдието избира Миглена Тачева за директор на НИП. Тя встъпва в длъжност на 05.07.2016 г.

На 5.04.2021 г. Управителният съвет на НИП приема отчета за дейността на директора за периода 2016-2021 г., оценява постигнатите резултати за срока на мандата с оценка „много добра” и преизбира Миглена Тачева за директор на НИП за още един мандат, считано от 06.07.2021 г.