Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) публикува покана за кандидатстване за Обучителен грант – индивидуални целеви стипендии (ИЦС), в рамките на Програма за обмен 2024.

ИЦС (EN / FR) предоставят възможност на магистрати, съдебни служители и обучители да разширят своите компетентности чрез активно, самонасочено приложно изследване на дадена тема, съобразно професионалния им профил и индивидуални потребности.

Одобрените кандидати ще могат да проведат индивидуалнo проучвателно посещение в съд/прокуратура на друга държава членка на ЕС (с изключение на Дания), в Съда на ЕС в Люксембург (СЕС) или в Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) с продължителност от пет (5) работни дни (без да се броят дните на пътуване).

Основните цели на програмата са:

·      Придобиване на нови знания чрез самостоятелно идентифициране на въпроси от практиката и търсене на отговори по време на посещението в приемащата институция;

·         Поощряване на личната инициатива на всеки кандидат за участие и проактивен, индивидуален подход;

·        Подобряване на работата на съдебните системи чрез транснационален диалог, работа в мрежа и съвместно решаване на проблеми.

В своето проектно предложение кандидатите за ИЦС трябва да опишат конкретна нужда от обучение, свързана с тяхната работа. Те следва да посочат как проучването по темата и сътрудничеството с партньорската институция ще повиши ефективността на ежедневната им работа и  ще доведе до подобряване на функционирането на съдебната система.

Кандидатите трябва сами да идентифицират приемащия партньор от ЕС. Всяко проектно предложение, подадено без идентифициран партньор от ЕС, ще бъде отхвърлено. Кандидатите трябва да работят в сътрудничество със своите приемащи партньори от ЕС за организиране на проучвателното посещение. От решаващо значение е тези партньори да участват в процеса на планиране. Изисква се да се получи ясен ангажимент от приемащата институция, за да се гарантира, че датите, подробностите и програмата на посещението са ясно формулирани и всички страни са съгласни с целите на посещението и индивидуалните роли.

Кандидатстването за ИЦС става чрез електронната платформа на ЕМСО , като се подават следните документи:

– Проектно предложение (EN / FR)

– Споразумение за домакинство (EN / FR)

– Декларация за съгласие (EN / FR)

Периодът за кандидатстване е целогодишен, до изчерпване на предвидения за дейността бюджет, но не по-късно от 15 ноември 2024 г.

Одобрените участници трябва да осъществят обмена си най-късно до 13 декември 2024 г.

Финансовите условия за ИЦС можете да намерите тук.

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: k.tzakova@nij.bg, телефон: 02/9359 152)

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

Skip to content