Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за съдии, прокурори, съдебни и прокурорски помощници и адвокати от държавите членки на ЕС на тема „Трудовите права като основни права” по проект „HELP в ЕС III”[1], осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС.

Обучителният курс е разработен от програма HELP през 2016 г. и актуализиран през 2021 г. в сътрудничество със Секретариата на Европейската социална харта, Секретариата на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и Регистратурата на ЕСПЧ и отразява най-новите достижения на законодателството и практиката в разглежданата област. Обучението осигурява систематичен преглед на европейската система за защита на трудовите права, установена в правната рамка на Съвета на Европа, законодателството на ЕС и в практиката на ЕСПЧ, Съда на ЕС и Европейския комитет за социални права. В рамките на 9 обучителни модула курсът разглежда индивидуалните и колективните трудови права, произтичащи от Европейската социална харта и ЕКПЧ, като включва и съпоставка и анализ на относимите разпоредби на Хартата на ЕС, трудовото право на Съюза и ключовите конвенции на Международната организация на труда. Провеждането на обучението в трансграничен формат позволява интегрирането и на сравнително-правна перспектива на представяната проблематика.

Учебното съдържание на курса е практически насочено и интерактивно и ще бъде достъпно на английски език. За провеждане на електронния обучителен курс ще бъде използвана обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int).

  На 24 октомври 2022 г. в Страсбург ще се проведе откриващата присъствена среща към курса, в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси относими към съдържателните и методологическите му аспекти и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP. Работният език на срещата е английски.

Разходите за участие в откриващата среща се покриват по посочения проект на Съвета на Европа.

Подробна информация относно целите и съдържанието обучението, както и програма на началната среща към него можете да откриете тук.

Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език и задължителност на участието в откриващата и в същинската част на обучението.

За заявяване на участие в курса трябва да попълните настоящата електронна регистрационна форма , както и да потвърдите интереса си в имейл до посоченото лице за контакт в срок до 30.09.2022 г.

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, е-поща: k.kirilova@nij.bg


[1] Проектът „HELP в ЕС III”, съфинансиран от ЕС и Съвета на Европа (СЕ) и осъществяван от СЕ в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС, е насочен към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво.


Skip to content