За пета поредна година във Варненския икономически университет ще се приемат студенти в инициираната от НИП през 2017 г. специалност „Съдебна администрация“. Успешно дипломираните студенти от първия Випуск 2021 г. вече намират своята реализизация в съдебната администрация.

Университетският курс е насочен към подготовката на висококвалифицирани служители с необходимите ключови умения и компетентности за администрацията на съдилищата, прокуратурите и другите органи в съдебната система. 

Обучението е практически насочено и се реализира в партньорство с Апелативен съд Варна, Окръжен съд Варна, Административен съд Варна, Районен съд Варна и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието. Повече информация за обявения прием е налична на следния линк: https://ue-varna.bg/bg/p/7746/priem/bakalavar.

Специалността „Съдебна администрация“ е включена и в държавния план-прием в професионалните гимназии в Република България. Към настоящия момент в 12 средни училища се провежда обучение за придобиване на базови знания, умения и компетентности на съдебни служители.

Skip to content