В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма "Добро управление" се осъществяват практически насочени обучения за магистрати, съдебни служители и разследващи органи, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи.
 
По Дейност 1 "Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи" през м. юли 2017 г. се проведоха общо 5 обучения за 223 участника (61 ДСИ, 31 съдебни служители и 131 съдебни заседатели), както следва:
 
1. „Практически въпроси на изпълнителното производство. новости в автоматизацията на дейностите в съдебно-изпълнителната служба”, 3-5.07.2017 г., НИП
Обучени 61 ДСИ
 
2. „Етично поведение на съдебния служител", 4 – 6. 07. 2017 г., гр. София
Обучени 31 съдебни служители
 
3. „Начално обучение на съдебни заседатели”, 7.07.2017 г., гр. Гълъбово 
Обучени 20 съдебни заседатели
 
4. „Начално обучение на съдебни заседатели”, 17.07.2017 г., гр. София, 
Обучени 59 съдебни заседатели
 
5. „Начално обучение на съдебни заседатели”, 20.07.17г., гр. София, 
Обучени 52 съдебни заседатели
 
По Дейност 2: "Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите" за м. юли се организираха 2 обучения, на които са присъствали общо 63 участници ( 56 съдии, 1 прокурор и 6 съдебни помощници), както следва:
 
1. "Актуални проблеми по прилагането на ЗОДОВ. Тълкувателна практика на ВАС. Изменения в ЗИНЗС и превантивни компесаторни средства за защита от нарушения на правата по чл. 3 от ЕКПЧ", Административен съд Бургас, 6-7.7.2017 г.;
Обучени общо 32 участници, от които 25 съдии, 1 прокурор и 6 съдебни помощници
 
2. "Режим на имуществените отношения между съпрузите съгласно Семейния кодекс. Актуални въпроси на наследственото право. Регламент 650/2012. Европейско удостоверение за наследници", ОС Велико Търново, 6-7.7.2017г.
Обучени 31 съдии
 
По Дейност 4 "Издаване на тематично помагало по Европейско право"
 
През отчетния период, авторите, с които бяха сключени договори във връзка с подготовката на тематичното помагало, продължиха работата си, свързана с разработването на писмените материали, част от тематичното помагало с работното заглавие "Помагало за прилагане на правото на ЕС от националните съдилища".
 

Skip to content