В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма "Добро управление" се осъществяват практически насочени обучения за магистрати, съдебни служители и разследващи органи, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи. 

 

По дейност 1 "Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи" за м. май 2017 г. се организираха 9 обучения за 332 участници (86 съдии, 21 прокурори, 11 следователи, 7 служители в МП, 29 служители в МВР, 5 служители в ДАНС, 4 експерти от Националното бюро за контрол на СРС, 1 съдебен помощник, 2 прокурорски помощници, 1 съдия по вписванията, 1 държавен съдебен изпълнител, 83 съдебни служители, 10 адвокати и 71 съдебни заседатели), както следва:
 
1. “Начално обучение за съдебни заседатели”, 02.05.2017г., НИП 
Обучени 35 съдебни заседатели
 
2. "Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация", 3-4.05.17г., НИП
Обучени 29 съдебни служители
 
3. "Специални разузнавателни средства – разрешаване, използване, контрол", 4-5.05.17г., НИП 
Обучени 61 участници, от които 33 съдии (в т.ч. 3 СНС), 10 прокурори, 9 служители на МВР, 5 служители в ДАНС и 4 експерти от Националното бюро за контрол на СРС
 
4. „Актуални изменения в Закона за особените залози”, 09.05.2017, НИП
Обучени 34 участници, от които 20 съдии, 1 съдебен помощник, 1 съдия по вписванията, 1 ДСИ, 1 съдебен служител и 10 адвокати
 
5. “Начално обучение за съдебни заседатели”, 10.05.2017г., НИП 
Обучени 36 съдебни заседатели
 
6. "Процесуални нарушения в досъдебното производство. Практически въпроси, свързани с ефективното разследване по наказателни дела в контекста на спазването на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи", 10-12.05.2017 г., НИП 
Обучени 44 участници, от които 11 прокурори, 11 следователи, 20 служители в МВР и 2 прокурорски помощници
 
7. "Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация", 16-17.05.17г., НИП
Обучени 16 съдебни служители 
 
8. „Актуални промени в Търговския закон”, 17.05.17г., НИП
Обучени 46 участници, от които 33 съдии, 7 служители в МП и 6 съдебни служители
 
9. "Работа по търговски дела", 29 – 31. 05. 17, гр. София
Обучени 31 съдебни служители
 
По дейност 2: "Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите" за отчетния период се проведоха 14 обучения с участието на 417 обучаеми (379 съдии, 3 прокурори, 20 съдебни помощници, 7 държавни съдебни изпълнители, 4 съдии по вписванията, 3 адвоката и 1 съдебен служител), както следва:
1. "Гражданско право. Особености на съдебните процедури с участието на деца", РС Бургас, 12.05.17 г.
Обучени 30 съдии
 
2. "Производство по Регламент (ЕС) 650/2012 на ЕП и на Съвета от 04.07.2012 г.", РС София, 12.05.17 г.
Обучени 31 съдии
 
3. "Проблеми по прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове", 12.05.17г., Административен съд Добрич
Обучени 28 участници, от които 26 съдии и 2 съдебни помощници
 
4. "Актуална практика на ВКС по искове за делба и искания по сметки в съдебното производство", ОС Русе, 12.05.17г.
Обучени 24 участници, от които 19 съдии, 2 ДСИ, 2 съдии по вписванията, 1 съдебен помощник
 
5. “Иск по реда на чл.422 от ГПК при възражение срещу заповед за изпълнение по чл.417,т.9 от ГПК“, ОС Русе, 12.05.17г.
Обучени 15 участници, от които 6 съдии, 5 ДСИ, 3 адвокати, 1 съдебен помощник
 
6. „Съкратено съдебно следствие“, ОС Русе, 12.05.17г.
Обучени 16 участници, от които 13 съдии и 3 прокурори
 
7. "Проблеми на първоинстанционното и въззивното наказателно производство, констатирани от Апелативен съд Пловдив при разглеждане на делата в производството по глава XXXIII НПК "Възобновяване на наказателни дела", ОС Пловдив, 12.05.17г.
Обучени 33 съдии
 
8. "Наказание. Реабилитация. Кумулация", РС Пловдив, 16.05.17г.
Обучени общо 31 участници, от които 28 съдии и 3 съдебни помощници
 
9. "Актуални въпроси и проблеми в гражданското правораздаване", ОС Добрич, 18-19.05.17 г.
Обучени общо 77 участници, от които 73 съдии, 2 съдебни помощници и 2 съдии по вписвания
 
10. "Приложимо право и компетентен съд според Регламент №2201/03 Съвета. Правна уредба на Европейското удостоверение за наследници съгласно Регламент 650/12 (ЕС)", РС Варна, 19.05.17 г.
Обучени 26 участници, от които 24 съдии и 2 съдебни помощници
 
11. "Установителни искове по чл.124 и чл. 439 ГПК във връзка с приложение института на давността и указанията, дадени в ТР№2/2013 на ОСГТК ВКС", РС Пловдив, 19.05.17 г.
Обучени 37 участници, от които 32 съдии и 5 съдебни помощници
 
12. "Защита на потребителите. Колективни искове. Неравноправни клаузи в потребителските договори", ОС Ловеч, 19.05.17г.
Обучени 14 съдии
 
13. "Обща селскостопанска политика на ЕС. Процедури пред Разплащателната агенция. Съдебна практика. Ново европейско законодателство за периода 2014-2020 г. Регламенти. Делегирани регламенти", Административен съд Хасково, 19-20.05.17г.
Обучени 17 участници, от които 15 съдии, 1 съдебен помощник и 1 съдебен служител
 
14. "Актуални въпроси на застрахователното право след промените в Кодекса за застраховането", РС Бургас, 26.05.17г.
Обучени 38 участници, от които 35 съдии и 3 съдебни помощници
 
По дейност 3 "Провеждане на дистанционни обучения", през м. май 2017 г.  успешно приключиха 5 дистанционни обучения, в които са участваха 224 участници (77 съдии, 60 прокурори, 8 следователи, 21 съдебни помощници, 4 прокурорски помощници, 18 съдии по вписванията, 4 държавни съдебни изпълнители и 32 съдебни служители), както следва:
 
1. „Административен договор и административното правосъдие”, 28.03 – 2.05.2017 г., в което участваха общо 47 участници (26 съдии, 2 прокурори, 7 съдебни помощници, 3 съдии по вписванията, 1 държавен съдебен изпълнител и 8 съдебни служители);
 
2. „Актуални въпроси на съдебната практика при спорове, свързани с владение и придобивна давност“, 04.04 – 02.05.2017 г., в което участваха общо 45 участници (27 съдии, 4 прокурори, 8 съдебни помощници, 5 съдии по вписванията и 1 държавен съдебен изпълнител);
 
3. „Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС”, 21.03 – 9.05.2017 г., в което участваха 48 участници (11 съдии, 21 прокурори, 5 следователи, 2 съдебни помощници, 3 съдии по вписванията и 6 съдебни служители);
 
4. „Наказателноправна защита на жертвите на престъпление“, 18.04 – 16.05.2017 г. за 40 участници ( 8 съдии, 16 прокурори, 2 следователи, 3 съдебни помощници, 2 прокурорски помощници, 3 съдии по вписванията, 1 държавен съдебен изпълнител и 5 съдебни служители);
 
5. „Съвременни аспекти на пробацията. Стандарти и процедури при изпълнението й“, 11.04-29.05.2017 г. за 44 участници (5 съдии, 17 прокурори, 1 следовател, 1 съдебен помощник, 2 прокурорски помощници, 4 съдии по вписванията, 1 държавен съдебен изпълнител и 13 съдебни служители).


През м. май стартираха следните дистанционни обучения: 
 
1. „Вещноправни аспекти във връзка с урегулирането на недвижими имоти и кадастралното им заснемане“, период на провеждане: м. 16.05-13.06.2017 г., предназначено за съдии от районните, окръжните и апелативните съдилища, съдии по вписванията и други лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
 
2. „Реабилитация“, период на провеждане: 16.05 – 21.06.2017 г, предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК;
 
3. „Наказателноправна защита на децата-жертви на престъпление“, период на провеждане: 22.05-20.06.2017 г, предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК;
 
4. „Искови производства по АПК“, период на провеждане: 02.05-06.06.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ;
 
5. „Защита на потребителите – административноправни аспекти“, период на провеждане: 25.05 – 11.06.2017 г, предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
 
По дейност 4 "Издаване на тематично помагало по Европейско право"
През м. май 2017 г., авторите на тематичното помагало по Европейско право продължават работата си, свързана с разработването на писмените материали. Дейността по разработване на помагалото се предвижда да бъде финализирана до м. октомври 2017 г.
 

Skip to content