В рамките на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма "Добро управление"  се осъществяват практически  насочени обучения за магистрати и съдебни служители, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи. 

 

По дейност 1 "Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи" за периода 1 – 31 април 2017 г. се организираха 9 обучения за 314 обучаеми (142 съдии, в т.ч. 3 съдии от СНС, 27 прокурори, 13 служители в МП, 2 служители в МВР, 7 съдебни помощници, 4 прокурорски помощници, 97 съдебни служители и 22 съдебни заседатели), както следва:

 
1. "Актуални промени в Търговския закон", 3-4.04.17 г., НИП
Обучени 62 съдии
 
2. „Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 3-4.04.17 г., НИП
Обучени 21 съдебни служители
 
3. "Пътнотранспортни произшествия", 3-5.04.17 г.;
Обучени 38 участници, от които 18 съдии, 18 прокурори и 2 служители на МВР
 
4. "Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по административноправни въпроси" с лектор съдия Йонко Грозев, за съдии от ВАС, АССГ, АССО, НИП, 18.04.2017
Обучени 29 участници, от които 2 съдии, 5 прокурори, 5 служители в МП, 1 съдебен помощник, 3 прокурорски помощници и 13 съдебни служители
 
5. "Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по наказателноправни въпроси" с лектор съдия Йонко Грозев, за съдии от ВКС, НИП, 18.04.2017
Обучени 47 участници, от които 15 съдии, 4 прокурори, 8 служители в МП, 6 съдебни помощници, 1 прокурорски помощник и 13 съдебни служители
 
6. "Прилагането на принципа "nе bis in idem" при конкуренция между наказателната отговорност и административнонаказателната отговорност спрямо едно лице за едно и също деяние. Преглед на  практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека", 19.04.2017 г., предназначено за съдии, разглеждащи наказателни дела
Обучени 45 съдии
 
7. „Административно обслужване на гражданите в съда. Организационно поведение на съдебната администрация”, 24-25.04.2017 г., НИП 
Обучени 20 съдебни служители
 
8. "Работа по наказателни дела", 26-28.04.2017 г., гр. София, х-л "Централ" 
Обучени 30 съдебни служители
 
9. “Начално обучение за съдебни заседатели”, 27.04.2017г., гр. Кюстендил 
Обучени 22 съдебни заседатели
 
Обученията по Конвенцията и прилагането на принципа "ne bis in idem" бяха включени в каталога от събития в рамките на Европейска седмица на съдебното обучение, проведена пилотно от Националния институт на правосъдието по случай подписването на Договора за присъединяването на България към Европейския съюз на 25.04.2005 г. и десетгодишнината от влиза му в сила на 1 януари 2007 г. 
 
По дейност 2: "Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите" през м. април се проведоха 8 обучения с участието на 291 обучаеми (231 съдии, 5 прокурори, 6 съдебни помощника, 1 държавен съдебен изпълнител, 8 адвоката и 40 съдебни служители), както следва:
 
1. "Теоретични и практически въпроси на въззивното и касационно производство по ЗАНН", Административен съд Смолян, 6-7.04.17г., гр. Велинград
Обучени 15 съдии
 
2. "Актуални въпроси по приложение на ГПК. Проблеми в заповедното производство", РС Шумен, 07.04.17
Обучени 28 участници, от които 25 съдии, 2 съдебни помощници и 1 ДСИ
 
3. "Защита на потребителите. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите", ОС Кюстендил, 21.04.17г.
Обучени 14 участници, от които 13 съдии и 1 съдебен помощник
 
4. "Корупционни престъпления – подкуп, длъжностни престъпления и стопански подкуп", ОС Варна, 21.04.2017г.
Обучени 54 съдии
 
5. "Европейско сътрудничество по граждански и търговски дела – връчване на съдебни книжа, признаване и изпълнение на съдебни решения", ОС Варна, 27.04.2017г.
Обучени 92 съдии
 
6. "Актуални проблеми, свързани с прилагане на Закона за защита от дискриминация", Административен съд Плевен, 27-28.04.17г.
Обучени общо 23 участници, от които 21 съдии и 2 съдебни помощници
 
7. "Производство по налагане на административнонаказателни санкции спрямо юридически лица и еднолични търговци по чл. 83 от ЗАНН. Доказателства, доказателствени средства в производството по ЗАНН. Инстанционен контрол по ЗАНН. Производство по възобновяване на административнонаказателни дела. Практически проблеми по дела за реабилитация", ОС Благоевград, 28.04.17г.
Обучени 25 участници, от които 11 съдии, 5 прокурори, 1 съдебен помощник и 8 адвокати
 
8. "Европейско сътрудничество по граждански и търговски дела – връчване на съдебни книжа, признаване и изпълнение на съдебни решения ", ОС Варна, 28.04.17г.
Обучени 40 съдебни служители


По дейност 3 "Провеждане на дистанционни обучения", през м. април 2017 г. успешно приключи 1 обучение и продължава провеждането на 4 обучения както следва:
 
„Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС”, период на провеждане: 21.03 – 30.04.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК.
„Съвременни аспекти на пробацията. Стандарти и процедури при изпълнението й“, период на провеждане: 11.04-29.05.2017 г, предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК (обучението продължава до 29.05.2017 г.)
„Наказателноправна защита на жертвите на престъпление“, период на провеждане: 18.04-16.05.2017 г., предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК.
„Административен договор и административното правосъдие“, период на провеждане: 28.03-02.05.2017 г, предназначено за магистрати, съдебни служители, лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
„Актуални въпроси на съдебната практика при спорове, свързани с владение и придобивна давност“, период на провеждане: 04.04-02.05.2017 г, предназначено за съдии от районните, окръжните и апелативните съдилища, а при възможност – съдебни помощници и други лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
 
Дейност 4 "Издаване на тематично помагало по Европейско право"
В началото на м. април 2017 г. авторите на тематичното помагало по Европейско право в състав: съдия Александър Арабаджиев, Съд на Европейския съюз , съдия Александър Корнезов, Общ съд на ЕС, проф. Евгени Танчев, Генерален адвокат в Съда на ЕС, проф. Жасмин Попова, Институт по правни науки към БАН, преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", гл. ас. д-р Ст. Костов, преподавател по право на ЕС в Софийския университет, започнаха своята работа. Дейността по разработване на помагалото се предвижда да бъде финализирана до м. октомври 2017 г. 
 

Skip to content