Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за магистрати и адвокати от държавите членки на ЕС на тема „Киберпрестъпления и електронни доказателства” по проект „HELP в ЕС III”[1], осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС.

Обучителният курс, който ще се проведе в електронен формат в периода 19 октомври – 11 декември 2023 г., е разработен съвместно от Програмна служба „Киберпрестъпност” (C-PROC)[2] на Съвета на Европа (СЕ) и програма HELP, с подкрепата на проекта Cybercrime@Octopus[3] и последващите проекти Octopus на СЕ, както и на съвместните инициативи на СЕ и ЕС GLACY+ и CyberEAST. Обучението осигурява преглед на предизвикателствата при разследването на киберпрестъпления, както и на трудностите при събирането и обработката на електронни доказателства, с фокус върху прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство (Конвенцията от Будапеща) и Допълнителните протоколи към нея. Участниците в обучението ще придобият задълбочени познания за международните инструменти и политики, свързани с киберпрестъпността, разработени както от Съвета на Европа, така и на ниво Европейски съюз. Провеждането на обучението в трансграничен формат позволява интегрирането и на сравнително-правна перспектива на представяната проблематика.

Учебното съдържание на курса е практически насочено и интерактивно и ще бъде достъпно на английски език. За провеждане на електронния обучителен курс ще бъде използвана обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int).

  На 19 октомври 2023 г. в Дъблин ще се проведе откриващата присъствена среща към курса, в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси относими към съдържателните и методологическите му аспекти и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP. Работният език на срещата е английски.

Разходите за участие в откриващата среща се покриват по посочения проект на Съвета на Европа.

Подробна информация относно целите и съдържанието обучението можете да откриете в прикачения по-долу файл.

Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език и задължителност на участието в откриващата и в същинската част на обучението.

За заявяване на участие в курса е необходимо в срок до 30.08.2023 г. да изпратите по ел.поща до посоченото лице за контакт автобиография и кратка обосновка на мотивацията Ви за участие на английски език.

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, е-поща: k.kirilova@nij.bg


[1] Проектът „HELP в ЕС III”, финансиран от ЕС и осъществяван от Съвета на Европа в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС, е насочен към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво.

[2] Програмна служба „Киберпрестъпност” (C-PROC) е специализирана структура на Съвета на Европа, която отговаря за подпомагането на държавите по света в укрепването на капацитета на техните правни системи да реагират на предизвикателствата, породени от киберпрестъпността и електронните доказателства, въз основа на стандартите на Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство (Конвенцията от Будапеща).

[3] Cybercrime@Octopus е проект на Съвета на Европа, базиран на доброволни вноски и реализиран в периода 2014-2020 г., който има за цел да подпомогне държавите по света в прилагането Конвенцията от Будапеща за киберпрестъпността и да засили защитата на данните и гаранциите за върховенство на закона.

Skip to content