В изпълнение на проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за участие в електронни дистанционни обучения по английски и френски език без присъствена част чрез онлайн образователна платформа за чуждоезиково обучение.

Предлаганите обучения са:

• Електронни дистанционни езикови курсове по общ английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

• Електронни дистанционни езикови курсове по общ английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа.

Изпълнител на дейността е Езиков център „Берлиц” – София (www.berlitz.bg).

Кой може да участва:

Обученията са насочени към магистрати и съдебни служители и други представители на професионалната общност.

Участвалите в предходни езикови курсове, организирани от Националния институт на правосъдието, се класират директно в следващо, по-високо ниво на обучение.

Няма да бъдат допускани участници, преминали същото или по-високо ниво на обучение по език по предходните проекти, изпълнявани от НИП.

Всички кандидати полагат онлайн входящ езиков тест с продължителност от 30 минути, който определя минималното езиково ниво, което е необходимо за класиране. Класирането на кандидатите на база получените резултати от теста ще се извършва автоматично от Езиков център „Берлиц“.

При започване на курсовете всички класирани и потвърдили участие следва да направят и т.н. онлайн езиков одит, чрез който изкуственият интелект на системата на изпълнителя ще адаптира нивото на курса и учебните материали според личните нужди и цели на всеки един обучаващ и се съобразно езиковия му профил.

При завършване на курсовете участниците полагат финален езиков тест, осигурен от Езиков център „Берлиц“, и преминалите успешно теста получават сертификат.

Лица за контакт от НИП:

Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152

Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

Емил Георгиев, младши експерт, НИП; имейл: e.georgiev@nij.bg; тел. 02 9359 103

Информация за кандидатстването и изисквания към кандидатите тук.

Skip to content