На основание чл.18, ал.3 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП удължава с  14 дни срока за подаване на документи за участие в процедурата за подбор на постоянни преподаватели на кандидатите за младши прокурори, випуск 2012 – 2013г.

Повече за правния статус на постоянните преподаватели можете да намерите в Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация (Раздел V, чл. 47-51) и глава VІІІ от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието.

І. Изискванията към кандидатите са:


    1. да са прокурори и/или преподаватели и научни сътрудници по 
    наказателноправни науки;
    2. да притежават високи професионални и нравствени качества; 
    3. да имат най-малко осем години стаж по чл. 164, ал.1-7 от Закона за съдебната власт; 
    4. да имат опит в обучението на магистрати и/или съдебни служители
    
ІІ. Предимство ще имат кандидатите, които: 

1.    имат предходен преподавателски опит в Националния институт на правосъдието, за който е получена висока оценка;  
2.    са преминали специализиран курс за обучение на обучители.

ІІІ. Необходимите документи за кандидатстване са:

1.    Подробна автобиография;
2.    Мотивационно писмо;
3.    Документи, удостоверяващи  заеманата длъжност и изискуемия стаж;
4.    Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. І. и т. ІІ.

Документи за участие в процедурата могат да бъдат подавани в срок до 13 юни 2012 г. на адрес: гр. София-1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, Национален институт на правосъдието.

Допуснатите кандидати ще бъдат своевременно уведомени за деня и часа на събеседването. 

Повече информация можете да получите на тел. 9359 139, г-жа Теодора Хаджистойчева-Влахова, директор на дирекция Начално обучение.

Skip to content