Националният институт на правосъдието успешно изпълни проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.

В рамките на тригодишното изпълнение на проекта бяха организирани разнообразни дейности, насочени към повишаване на компетентността и професионалната подготовка на съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, съдебни заседатели, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, разследващи органи, както следва:

Дейност 1: „Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи” – проведени 150 присъствени обучения за 5 251 участници (1 516 съдии (в т.ч. 8 съдии в СНС), 562 прокурори (в т.ч. 5 прокурори в СП), 102 следователи, 64 служители в МП, 107 служители в МВР, 7 служители в ДАНС, 4 експерти от Националното бюро за контрол на СРС, 23 съдии по вписванията, 97 съдебни помощници, 28 прокурорски помощници, 82 държавни съдебни изпълнители, 2 217 съдебни служители, 414 съдебни заседатели, 1 вещо лице и 27 адвокати).

Дейност 2: „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”, осъществявана в партньорство с 55 съдилища – проведени 215 регионални обучения за 7 629 участници (5 029 съдии, 320 прокурори, 43 следователи, 35 служители в МВР, 20 съдии по вписванията, 304 съдебни помощници, 6 прокурорски помощници, 86 държавни съдебни изпълнители, 1 инспектор ИВСС, 1 413 съдебни служители, 228 съдебни заседатели, 140 адвокати, 2 нотариуси и 2 помощник нотариуси).

Дейност 3: „Провеждане на дистанционни обучения” – проведени 41 дистанционни електронни обучения за 1 801 участници (722 съдии (в т.ч. 2 от СНС), 385 прокурори, 32 следователи, 91 съдии по вписванията, 288 съдебни помощници, 16 прокурорски помощници, 198 съдебни служители, 49 държавни съдебни изпълнители, 6 служители в МВР, 13 съдебни заседатели и 1 адвокат).

Дейност 4: „Изготвяне на самообучителни ресурси за целите на съдебното обучение“

  • Издадено тематично помагало по Европейско право „Националните съдилища и правото на ЕС“, което се предоставя на представителите на целевите групи, а електронният формат на изданието е публикуван и е достъпен във виртуалната библиотека на НИП, Портал за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес: (http://e-learning.nij.bg).
  • Разработен „Наръчник на съдебните процедури за производства по стабилизация и търговска несъстоятелност“, публикуван и достъпен за регистрирани потребители в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието в раздела „Виртуална читалня“ (http://e-learning.nij.bg).

Всички категории

Последни новини

Skip to content