На 28 юни 2017 г. стартират три нови обучения на Националния институт на правосъдието, които са разработени пилотно от преподавателските екипи на Института: 

 

1. "Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори – облигационноправни и вещноправни аспекти". Обучението се организира по проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Програмата на обучението е разработена с участието на съдиите от Върховния касационен съд г-жа Емилия Василева и г-жа Камелия Маринова. 

 

2. "Обучение на обучители".  Програмата на обучението е иновативна, отчитаща потребността от развиването на специфични преподавателски умения и насоките на Европейската мрежа за съдебно обучение. Преподавателският екип, изготвил програмата на обучението е в състав: съдия Донка Чакърова от Върховния административен съд, съдия Николай Енчев, Софийския градски съд, адв. Катя Дормишева и доц. Цвета Маркова, експерти в областта на развиването на умения за преподаване и обучение на възрастни. 

 

3. "Кръгла маса по приложението на чл. 3 от Конвенцията по правата на човека във връзка с последните изменения на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража". Това е третата кръгла маса в дискусионен формат, организирана от Националния институт на правосъдието в рамките на проекта „Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ) (с фокус върху реформата на затворите)”, финансиран от Доверителния фонд за правата на човека на Съвета на Европа. На форума ще се обсъдят последните изменения на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, насочени към ефективността на вътрешноправните средства за защита и нововъведеното превантивно средство за защита.

 

В рамките на програмата е предвидено участието на съдия Таня Куцарова от Върховния административен съд и г-жа Светлана Костадинова-Шал от Европейския съд по правата на човека. 

 

Skip to content