На 26 и 27 октомври 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще проведе обучение на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура“, предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи и представители на органите на МВР, с преподаватели Пламен Дацов, съдия в Софийския апелативен съд, и Божидар Джамбазов, прокурор във Върховната касационна прокуратура.  

Обучението е изцяло практически насочено, като в рамките на учебния план ще бъде акцентирано върху наказателноправната уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, актуалната съдебна практика, както и върху правомощията на европейските и националните органи по отношение на противодействието на престъпления, свързани със средствата от Съюза.

Обучението се организира по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 “. Командировъчните разходи (пътни, дневни и разходи за хотелско настаняване) са за сметка на проекта.

Заявки за участие се подават в срок до 16 октомври 2023 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg.

Лице за контакт: Диляна Петровска, старши експерт, ел. поща: d.petrovska@nij.bg, тел. 02 9359 007.

Skip to content