Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г. и въведената с тях промяна в уредбата относно наказателното правосъдие спрямо непълнолетни лица (в сила от 01.09.2023 г.), общност „Правосъдие за деца” на Националния институт на правосъдието разработва самообучителен курс, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство, който да отговори на потребностите от специализирано обучение в тази област на съдиите, прокурорите и следователите.

Освен самообучителния ресурс, Националният институт на правосъдието подготвя поредица от обучителни дейности, които да обезпечат подготовката на правоприлагащите органи в областта на правата на детето, които ще бъдат проведени през периода м. октомври – декември 2023 г.

Самообучителният курс ще бъде достъпен в Портала за електронно обучение на НИП от 1 септември 2023 г., като след успешното му преминаване обучаемите ще получават автоматично генериран сертификат.

Skip to content