На 17 ноември 2022 г. приключи провеждането на четвъртото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, организирано по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”.

Едномесечният обучителен курс беше разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати и служители на правоохранителните органи в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти. Обучението беше насочено и към повишаване на интердисциплинарните знания в посочената област за целите на правната квалификация и индивидуализация, както и към формиране на професионални нагласи към сексуалната експлоатация, съответни на законовите изисквания, международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане.

В методологически план курсът съчетаваше допълващи се обучителни подходи, присъщи на електронната обучителна методология (в т.ч. самостоятелна работа с учебни материали и групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит), които способстваха за пълноценно усвояване на преподаваната материя. Обучението беше завършено успешно от 47 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи, като получената обратна връзка от обучаемите потвърждава високото ниво на удовлетвореност от участието им в обучението. 

Contract No BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. for the project  „Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence“, implemented with the support of the “Justice“ Programme of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Skip to content