На 27 януари 2016 г. Европейската комисия публикува поредния Доклад до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. В него се разглеждат и въпросите относно обучението на магистратите като неотменна част от едно качествено и ефикасно правосъдие. Дейността на Националния институт на правосъдието е разгледана както следва:

 

Обучение

 

Управлението на човешките ресурси касае въпросите, отнасящи се например до системата за назначаване и повишаване на магистратите, тяхното обучение, атестиране и определянето на общи стандарти за натовареност.

Обучение на магистратите

Обучението е друга област от ключово значение за качеството на съдебния процес. То е възложено в много голяма степен на Националния институт на правосъдието (НИП) — специализирана институция, натоварена с провеждането на задължителното начално обучение на новоназначените магистрати, както и на текущото обучение на магистратите от цялата съдебна система*. Както беше отбелязвано и в предишните доклади по МСП, обстоятелството, че институтът трябва да разчита до голяма степен на външно финансиране поради ограничения размер на средствата, отпускани от националния бюджет, е потенциален източник на несигурност при управлението на дейностите на института**. Независимо от това, институтът е постигнал солидни резултати в предоставянето на качествено обучение, включително и на текущо обучение за практикуващи магистрати.

 

Сътрудничеството между дирекцията за борба с организираната престъпност и специализираната прокуратура е от основно значение за цялостното функциониране на системата. Макар разследванията да се провеждат от разследващи полицаи, прокурорите играят важна роля, като ръководят разследването. 

За подобряване на това сътрудничество българските органи, със съдействието на Националния институт на правосъдието, са разработили съвместно обучение за прокурори и разследващи полицаи…


* НИП запазва известна степен на оперативна самостоятелност, необходима, за да се гарантира професионалното управление на дейността му, но докладва на управителен съвет, в който участват представители на ВСС, Министерство на правосъдието, двете върховни съдилища и прокуратурата.
** Според събраните сведения изискваното от закона първоначално обучение на младшите магистрати се покрива от държавния бюджет, докато текущото обучение трябва да се финансира с други средства, сред които и голям дял средства от ЕС и принос от други международни донори.
 
 

Skip to content