Предстоящи обучения


Задължително първоначално обучениеЗадължително въвеждащо обучениеЗадължителна квалификацияМагистрати-наставници

Задължителното първоначално обучение в Националния институт на правосъдието (чл. 258-258б от ЗСВ) е професионално обучение с продължителност от 9 месеца, чиято задача е да изгради компетентни и квалифицирани младши съдии, прокурори и следователи, подготвени да изпълняват професионалните си задължения в органите на съдебната система.

Статусът на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по време на обучението им в НИП е уреден с Правила за обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус, приети от ВСС.

Програмата за задължително първоначално обучение е ориентирана към:

  • придобиване на професионални знания и умения;
  • запознаване с области, непосредствено свързани с упражняването на трите магистратски професии;
  • въвеждане в работната среда на органите на съдебната власт.

Преподавателите на кандидатите за младши магистрати в НИП са постоянни и временни. Те са изтъкнати представители на съдебната практика и на науката. По време на 9-месечния курс кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи получават текуща оценка за участието си в учебните занятия и възложените им писмени задачи. В края на обучението се провеждат писмени и устни изпити по реда на чл. 258, ал. 2-5 от ЗСВ, чл. 258а, ал. 1 и 2 ЗСВ и Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

Курсът за задължително въвеждащо обучение по смисъла на чл. 249, ал. 1 т. 2 и чл. 259, ал. 1 от ЗСВ е предназначен за съдиите, прокурорите и следователите, които постъпват за първи път в органите на съдебната власт. Той се провежда през първата година след встъпването в длъжност на магистратите. Както подсказва наименованието му е със задължителен характер и включва периодично провеждащи се семинари, с продължителност между 3 и 5 дни. Целта е да допълнят и доразвият знанията на съдиите, прокурорите и следователите по материи и теми, насочени към създаване на практически умения за упражняване на избраната магистратска професия.

Програмата включва лекционна част, работа с реални дела и преписки, решаване на казуси, подготовка и извършване на конкретни процесуални действия, изготвяне на съдебни актове, провеждане на симулирани процеси и други.

Обучението се провежда от временни преподаватели – магистрати с високи професионални и нравствени качества и изтъкнати представители на науката.

Задължителната квалификация на съдии и прокурори представлява задължителен курс за обучение на съдии и прокурори при повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво и при специализация по смисъла на чл. 261 от ЗСВ. Въведен е на основание решения на ВСС по протоколи №46/12.11.2008г. и №26/19.06.2014г.

Целта е да се разширят и задълбочат знанията на магистратите по материи и теми, свързани с работата им на окръжно ниво и при тяхната специализация.

Задължителната квалификация при повишаване в длъжност на съдии от районно на окръжно ниво или специализация е с продължителност от три до пет дни и включва следните теми:
„Гражданско право”, „Граждански процес”, „Наказателно право”, „Наказателен процес”, „Административно право”, „Административен процес”.

Задължителната квалификация при повишаване в длъжност на прокурори от районно на окръжно ниво е с продължителност от 3 до 5 дни и включва следните теми: „Наказателно право” и „Наказателен процес”.

След завършване на курса за задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието и встъпването им в длъжност, младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи продължават професионалното си развитие, подпомагани от магистрати-наставници по смисъла на чл. 242 ЗСВ.  На основание чл. 259, ал. 2 от ЗСВ при първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт на съдиите, прокурорите и следователите се определя наставник за първата година от встъпването им.

Дейността на магистратите – наставници е регламентирана в правила, както следва:

  1. Правила за дейността на съдиите-наставници, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/12.09.2017 г.
  2. Правила за дейността на прокурорите и следователите – наставници в изпълнение на разпоредбата на чл. 242, ал. 2 от ЗСВ, приети от Прокурорската колегия на Висшия съдебен  съвет по протокол №27/26.07.2017 г.

Националният институт на правосъдието оказва методическа помощ при осъществяване функциите на магистратите-наставници като провежда специализирани обучения за наставниците, организира работни срещи, създава и поддържа тематични електронни форуми:

За контакти: Дирекция “Начално и въвеждащо обучение”