Предстоящи обучения


Текущо обучение на съдии, прокурори и следователиТекущо обучение на административни ръководителиОбучение на други представители на професионалната общност

Съгласно чл. 249, aл. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт НИП осъществява поддържане и повишаване на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието. НИП осъществява поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.

Текущото обучение на магистратите е право, което е гарантирано от закона и се провежда при спазване на  Закона за съдебната власт и подзаконовите му актове и в съответствие с принципите на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение.

Повече информация

Текущото обучение на магистратите е право, което е гарантирано от закона и се провежда при спазване на Закона за съдебната власт и подзаконовите му актове и в съответствие с принципите на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение.

Обученията за съдии, прокурори и следователи отразяват приоритетите в дейността на НИП, заложени в Стратегическия план на Института. Водещи в процеса на планиране и подготовка на обученията са актуалните промени в нормативната уредба, констатациите в годишните доклади за дейността на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на РБ, Инспектората към Висшия съдебен съвет, както и мерките от компетентността на НИП, произтичащи от европейски и международни ангажименти. Създадените общности на НИП в областта на правосъдието за деца, съдебната етика, прилагането на основните права от професионалисти подпомагат Института в планирането, подготовката и провеждането на обучителната дейност.

Временните преподаватели провеждат текущо обучение на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители и другите представители на професионалната общност.

Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието детайлно регламентират реда и условията за определяне на временни преподаватели в обучителните дейности на Института, изискванията и критериите, на които те следва да отговарят като съдебни обучители, както и тяхното възнаграждение. Съгласно чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила временните преподаватели са съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, научни сътрудници по правни науки или експерти в други области, които участват в учебния процес и/или разработват самообучителни ресурси, анализи и обобщаване на съдебна практика, приложни изследвания, публикации и други материали, необходими за обучителната дейност.

Временните преподаватели притежават висока професионална компетентност, познават и спазват етичните норми на професионалната общност и притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес. Текущото обучение на съдиите, прокурорите и следователите е насочено към утвърждаване на принципите на върховенство на правото, съдебната етика и професионален интегритет, защита на основните права, развиване на лидерски, комуникационни и дигитални умения в съдебната система.

Европейското измерение на съдебното обучение маркира цялостната обучителна дейност на Националния институт на правосъдието. Обучението по право на Европейския съюз е Текущо обучение на съдии, прокурори и следователи Национален институт на правосъдието интегрирано в учебните дисциплини в областта на гражданското, наказателното и административното правораздаване, като по приоритетни теми – актуална практика на Съда на ЕС и ключови тенденции в законодателството на ЕС се организират обособени обучителни дейности.

Обучението по права на човека е предмет на препоръка Rec (2019)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно системата на Европейската конвенция за правата на човека в университетското образование и професионалното обучение. Очертаният подход на преподаване на правото на ЕС се прилага и по отношение на Конвенцията – провеждат се самостоятелно обособени обучения, като прилагането на стандартите на ЕКПЧ се разглежда хоризонтално – във всяка правна дисциплина. Хартата за основните права заема стратегическо място в текущото обучение на Националния институт на правосъдието, като се стремим да прилагаме модерните подходи, професионалния опит и добрите практики на Европейската мрежа за съдебно обучение и програма HELP на Съвета на Европа.

Програмата за регионално обучение на НИП през годините се доказа като ефективен инструмент за провеждане на обучения, отразяващи потребностите на правораздаването по места. Над 800 съдии, прокурори и следователи ежегодно надграждат знания, умения и компетентности в рамките на регионалните обучения по програмата.

Усъвършенстването на чуждоезиковата компетентност на съдиите, прокурорите и следователите е ключов инструмент за укрепването съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси, основано на взаимното признаване и взаимното доверие в ЕС. В рамките на проектни инициативи и в контекста на международното сътрудничество НИП осигурява възможности за развиване на езиковите умения на професионалната общност по английски и френски език.

НИП насърчава процеса на активно учене в учебна, работна и извънучебна среда, като провежда текущо обучение в присъствена, дистанционна, смесена форма, на работното място и/или самоподготовка. Електронният метод на обучение, основан на информационните и комуникационните технологии, се прилага интензивно в разнородните обучителни формати. За провеждането на електронните дистанционни обучения Институтът използва собствена специализирана платформа – Портал за електронно обучение. След регистрация Порталът осигурява на всеки обучаем бърз достъп до необходимата информация и активно участие във форуми, дискусионни общности, обучения и онлайн ресурси на НИП.

Институтът подпомага административните ръководители при осъществяване на техните функции като провежда специализирани обучения, организира работни срещи, създава и поддържа тематични електронни форуми.

Практически ориентирани теми, предназначени за административни ръководители и техните заместници, които предизвикват голям интерес са „Дисциплинарни правомощия на административните ръководители“, „Управление на обществени поръчки“, „Мениджмънт и предизвикателства в съдебната власт“ с акцент върху стратегическото управление, оценка на ефективността на органите на съдебната власт, създаване и развиване на работещи екипи и др.

НИП последователно развива визията си за надграждането на лидерските умения и на базата на индивидуална работа със самообучителни ресурси и електронни модули за самоподготовка. Помагало на тема „Управление на съдебната власт. Ръководство за административни ръководители”, издадено по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, е разпространено сред всички административни ръководители в органите на съдебната власт. С практическата си насоченост и улеснен достъп от разстояние ресурсът е подходящ за самообучение и самоподготовка в удобно за потребителя време.

Засилените тенденции за интердисциплинарност на съдебното обучение и развиване на мултифункционални компетентности обосновават развиването на общи обучителни проекти между различните юридически професии.

Съдии, прокурори, следователи и адвокати участват в обучения по Програмата за регионално обучение на НИП, по прилагане на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС и в чуждоезиковото обучение, което НИП провежда за професионалната общност. Съвместната работа следва да продължава в обученията, насочени към прилагане на етичните принципи и правила като част от професионалното поведение на магистратите и адвокатите и етичните аспекти на отношенията между тях.

Повече информация

Провеждането на съвместни обучения и споделянето на обучителни ресурси между представителите на юридическите професии е стратегически приоритет, по който НИП работи в сътрудничество с организациите и институциите, отговарящи за обучението на други практикуващи специалисти в областта на правосъдието. В основата на този приоритет стои създаването на Национална платформа за обучение на юридическите професии и споделяне на практически опит между юридическите професии, която да функционира като ресурсен дигитален център за развиване на междупрофесионалното обучение и обмен на добри практики.

В Портала за електронно обучение е създаден раздел „Е-читалня за адвокати“ със систематизирани електронни ресурси в областта на гражданското, административното и наказателното правосъдие и техните европейски измерения, до която българските адвокати имат достъп 24/7.

Мултидисциплинарният подход е последователно приложен и в обученията, свързани със защита правата на детето и осигуряване на правосъдие, съобразено с неговите права и интереси. В съответствие с препоръките на Съвета на Европа в тези обучения към основната целева група на съдиите, прокурорите и следователите са интегрирани социални работници, съдебни медици, психолози и полицаи.

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България НИП провежда обучения с участието на разследващи полицаи, работещи по корупционни престъпления за надграждане на тяхната професионална квалификация.

За контакти: Дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрати” и Дирекция “Електронно обучение и информационни ресурси”