Предстоящи обучения


Текущо обучение на съдебни служителиВъвеждащо обучение на съдебни служителиОбучение на съдебни заседатели

Основните цели при осъществяване обучението на съдебната администрация в НИП са:

  • подобряване професионалните познания и практическите умения на съдебните служители за ефективно изпълнение на служебните им задължения;
  • уеднаквяване на работните практики в администрацията на отделните съдилища и прокуратури;
  • изграждане на висока административна култура, ориентирана към качествено обслужване на обществото.

Учебните планове за текущо обучение на съдебната администрация включват специализирани теми, насочени към различните длъжности в специализираната съдебна администрация и съобразени с тяхната специфика, и общи теми, които акцентират върху познанията и уменията, използвани като критерии при атестирането на съдебните служители.
За гарантиране на ефективността и високото качество на обучението на съдебната администрация способстват различните обучителни форми, които дават широки възможности за достъп и участие на съдебните служители. Институтът предлага обучения както в присъствена, така и в електронна дистанционна форма, като в тях са включени множество иновативни комуникационни и интерактивни подходи за представяне на учебното съдържание.
За обученията на съдебната администрация НИП разполага с екип от опитни преподаватели – съдебни служители, магистрати и експерти в конкретни области с високи професионални качества.

Въвеждащото обучение е предназначено за съдебни служители със стаж до 1 година в съдебната система и има за цел да осигури първоначалната им обща подготовка, като обхване най-пълно основните моменти и принципи в тяхната работата и им даде добра основа за развитие. Обучението е структурирано в две части. Първата част, която се провежда в дистанционна форма, осигурява теоретична подготовка на новопостъпилите служители, като акцентът в учебното съдържание е поставен върху теми, свързани с организацията и функционирането на специализираната администрация в съдилищата и Прокуратурата на Република България. Втората част, която се осъществява в присъствен формат, цели осигуряването на практическа подготовка  въз основа на теоретичните знания, като учебното съдържание способства за адаптиране на уменията и квалификацията на съдебните служители към принципите и практиката на съдебната дейност.

Националният институт на правосъдие, в сътрудничество със съдилищата, организира и провежда задължително начално обучение на съдебните заседатели, които встъпват в първи мандат, по учебна програма, приета от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по реда на чл. 257 от Закона за съдебната власт. Началното обучение на съдебните заседатели се провежда през първите три месеца от техния мандат.
В помощ на тази целева група е разработен „Наръчник на съдебния заседател“, който съдържа основни понятия и принципи от наказателното право и процес, етични норми и изисквания за работата на съдебния заседател, както и информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебния заседател и насоки за организация на работата му като член на съдебния състав. Учебният материал е актуализиран в съответствие с измененията в Наказателно-процесуалния кодекс и Наредба № 7 от 28.09.2017 г.

Лицa за контакт по съдебен район:
За района на Апелативен съд София: Велин Турмаков, програмен координатор, тел. 02 9359 135, v.tourmakov@nij.bg
За района на Апелативен съд Велико Търново: Боряна Урманова-Григорова, програмен ръководител, тел. 02 9359 155, grigorova@nij.bg
За района на Апелативен съд Пловдив: Лилия Димитрова-Зарева, програмен координатор, тел. 02 9359 142, l.zareva@nij.bg
За района на Апелативен съд Бургас: Габриела Бакалова, програмен координатор, тел. 02 9359 147, g.bakalova@nij.bg
За района на Апелативен съд Варна: Анна Гергова, програмен сътрудник, тел. 02 9359 179, a.gergova@nij.bg

За контакти: Дирекция “Обучение на съдебната администрация” и Дирекция “Електронно обучение и информационни ресурси”