Връзка с предходната новина

Проектът на Академията за европейско право (ERA) „Обучение на съдебни служители и съдебни изпълнители по трансгранични граждански и наказателни производства”, изпълняван по програма „Правосъдие 2021 – 2027” на Европейската комисия съвместно с Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и други 15 организации от ЕС, занимаващи се със съдебно обучение, в т.ч. и НИП, стартирал в началото на 2023 г., е в своята активна фаза.

Проектът е продължение на двете предходни инициативи на ERA с подкрепата и участието на ЕМСО в областта на обучението на съдебни служители, които стартираха в края на 2018 г.: „По-добро прилагане на европейските трансгранични процедури: правни и езикови обучения за съдебни служители в цяла Европа“ и „По-добро прилагане на европейското наказателно право: правни и езикови обучения за съдебни служители в цяла Европа“.

Проектният уебсайт, разработен за нуждите на планираните дейности, е достъпен за всички желаещи на адрес: https://csab.legaltraining.eu

На уебсайта е публикувана разширена информация за методологията, използвана при организирането на планираните обучения по трансгранични граждански и наказателни производства, календар на планираните събития, информация за организациите в проектния консорциум, както и секция, в която ще бъдат публикувани поетапно изготвените обучителни материали.

В рамките на планираните присъствени обучителни дейности по проекта в ход е набирането на кандидати за второто планирано събитие в проектния календарезиково обучение на тема “Европейски трансгранични гражданскоправни процедури” (код 123DT77), което ще се проведе в гр. Трир, Германия в периода 25 – 27 септември 2023 г. В събитието могат да се включат двама съдебни служители и държавни съдебни изпълнители от България, владеещи английски език на минимално ниво В2 по ОЕРРЕ, като срокът за кандидатстване чрез системата ИСУПО е до 20 юли 2023 г. включително (събитие 3837). Учебен план на събитието, както и практическа информация, са налични в ИСУПО.

Skip to content