В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван...
В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван...
На 27 март 2020 г. е подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова...