КБ11-24-1/07.06.2012 

Информация за проекта

През м. юни 2012 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проекта „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучениe”, Договор № КБ-11-24-1/07.06.2012 г.
Проектът е с продължителност 18 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът има за цел укрепване на капацитета на началното обучение чрез:
  • Подобряване на дейността на магистратите наставници посредством повишаване на тяхната квалификация;
  • Подобряване на организацията на работа на съдиите наставници и на прокурорите наставници;
  • Подобряване на системата за оценка и подбор на постоянните преподаватели в НИП;
  • Подобряване на модела на задължителното първоначално обучение
В рамките на проекта се предвижда обмен на добри европейски практики с Франция и Испания, свързани със задължителното начално обучение.
По проекта бяха актуализирани програмите на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и към момента по тях се обучава втори випуск. 
С цел въвеждане на нови технологии в обучението, както и с оглед осъществяване на икономии и налагането на един по-екологичен подход в обучението бяха закупени 70 бр. електронни четци, които младшите магистрати използват при ежедневната им работа с делата и казусите в рамките на задължителното първоначално обучение.
 
На 28.03.2013 г. беше подписан Анекс № 2  към договора, с който беше удължена продължителността за изпълнение на проекта на 21 месеца.
 
Проектът „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучениe”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приключи успешно на 07.03.2014 г.

 

Skip to content