27.12.2012

 

Семинар за съдебни служители  “ПИСАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН АНГЛИЙСКИ ЗА НАПРЕДНАЛИ: ДА СЪСТАВИМ ПО-ДОБРИ ТЕКСТОВЕ ЗА ПО-КРАТКО ВРЕМЕ”, 28 – 29 януари 2013 г. – код EIPA-FWIE Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар за съдебни служители “УСПЕШНО ПОДГОТВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА TWINNING ПРОЕКТИ”, 31 януари – 01 февруари 2013 г. – код EIPA-TWIN  Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

20.12.2012

 

ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В ЕВРОПА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

 

  

През месец декември 2012 г. стартира дейност 6 „Провеждане на обучения/стажове на магистрати и съдебни служители” по проекта на ОПАК, договор № К-24-11/02.04.2012 г. „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

От 10 до 11 декември 2012 г. в Брюксел се проведе първото специализирано обучение по проекта на 7 български магистрати на тема „НОВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ТРАФИКА НА НАРКОТИЦИ”, организирано от Академията по европейско право в Трир. Темата е част от групата препоръки, залегнали в Анализа на потребностите от обучения на магистрати и от Плана за обучение на магистрати и съдебни служители, изработени в рамките на проекта по ОПАК. Въз основа на Методика за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията по проекта бяха класирани 5 прокурори, 1 съдия и 1 следовател да участват в семинара, който представя не само теоретични положения и бъдещи насоки за работа на магистратите, но и много практически примери, добри практики и ползотворни дискусии и обсъждания относно механизмите на практическото международно сътрудничество в борбата срещу трафика на наркотици.

  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

14.12.2012

 

Семинар за магистрати “МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА”, 3 – 4 януари 2013 г. – код 004  Обявление  Списък на класираните за участие

 

Семинар за магистрати “МЕЖДУНАРОДНО ТРУДОВО ПРАВО”, 21 – 22 февруари 2013 г. – код 005  – Обявление Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар за магистрати “ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ В ЕС – КАЗУСИ, ТЕНДЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ”, 31 януари  2013 г. – 01 февруари 2013 г. – код 006  Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие

 

Семинар за магистрати “СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА В ЕС – ИНСТРУМЕНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”, 14 – 15 март 2013 г. – код 007 – Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар за магистрати “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА МЕДИАЦИЯ, АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (АРС) И ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ОРС)”, 25 – 26 април 2013 г. – код 008  Обявление Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар за съдебни служители “ПРАВИЛА, ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”, 19 – 22 февруари 2013 г. – код EIPA-EPPR – Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие Списък на участниците

 

Семинар за съдебни служители “ЕВРОПЕЙСКО Е-ПРАВОСЪДИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ”, 21 – 22 февруари 2013 г. – код EIPA-EJPS – Обявление  Заявление  Внимание  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар за съдебни служители “ПРАВО НА ЕС ЗА НЕЮРИСТИ В ДВА МОДУЛА”, 25 – 27 февруари 2013 г. – код EIPA-EULN – Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие  Списък на участниците

 

Семинар за съдебни служители “ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ: ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ”, 18 – 19 март 2013 г. – код EIPA-EPSO – Обявление  Заявление  Внимание

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

22.11.2012


 

Семинар за магистрати “РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВИНАТА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”, 10 – 12 декември 2012 г. – код 001 – Обявление  Заявление  Списък на класираните за участие

 

Семинар за магистрати “СПОРНИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВОТО ПРАВО”, 10 – 12 декември 2012 г. – код 002 – Обявление  

Skip to content