НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

На 12 септември 2017 г. между директора на НИП и ръководителя на УО на ОПДУ беше подписан договор BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.08.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”. Бюджетът на проекта възлиза на 4 411 203,01 лв. и е със срок на изпълнение до 31.12.2018г.

Върховният административен съд е партньор на НИП в изпълнението на проекта.

Целта на проекта е насочена към усъвършенстване на дейността на Националния институт на правосъдието чрез създаване и развитие на нови продукти и услуги в съответствие с европейските стандарти. В изпълнение на проекта ще се въведат иновативни подходи в съдебното обучение – ще се електронизира обучителният процес и неговото управление, ще се въведат нови електронни форми на обучение, ще се развият междуинституционалните и международни сътрудничества, както и партньорства основани на знанията в подкрепа на съдебното обучение, ще се усъвършенстват чуждоезиковите знания и умения на представителите на целевите групи.

▪ Планирани за изпълнение по проекта са следните дейности:

     – Провеждане на специализирани присъствени обучения в областта на административното правораздаване чрез изграждане на иновативен модел на партньорство в съдебното обучение между Националния институт на правосъдието и Върховния административен съд; 

     – Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език; 

     – Провеждане на обучения и учебни посещения в европейски обучителни школи и институции; 

     – Създаване на ресурси за самообучение – наръчници и помагала, подпомагащи магистратите и служителите в съдебната администрация в развиването на компетентности и умения; 

     – Изработване и внедряване на информационна система за управление на процеса на обучение и създаването на условия за неговото развитие и провеждане в безхартиена среда;

     – Въвеждане на нови форми на обучение в електронна среда.

▪ В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато:

     – Обучени над 3000 представители на целевата група, в това число 350 обучени магистрати в международни обучения и учебни посещения, 1000 обучени магистрати в присъствени и дистанционни чуждоезикови обучения по английски и френски език;

     – Изградена и внедрена информационна система за управление на процеса на обучение в НИП (ИСУПО) и за провеждане на обучения в безхартиена обучителна среда;

     – Въведени нови форми на обучение в електронна среда –  видео-уроци, електронни дистанционни обучения на обучители, уебинари, онлайн форуми, както и създаване на “електронни общности” за дискусия, както в отделни тематични области, така и за преподавателите в НИП;

     – Съставени и издадени 11 тематични наръчници и помагала в областта на европейското право, гражданското, наказателното и административното право, които да подпомагат магистратите и служителите в съдебната администрация при изпълнението на техните професионални задачи и функции.

НИП периодично ще публикува информация на своята интернет страница за хода на изпълнение на проекта и постигнатите резултати, включително в изпълнение на изискванията на ОПДУ за информация, публичност, комуникация и прозрачност.

С Допълнително споразумение №1 беше удължен срокът за изпълнение на договора до 30.06.2019 г.

С Допълнително споразумение №2 беше удължен срокът за изпълнение на договора до 31.12.2019 г.

С Допълнително споразумение № 3 беше удължен срокът за изпълнение на договора до 31.03.2020 г.

С Допълнително споразумение № 4 беше удължен срокът за изпълнение на договора до 31.12.2020 г.

Skip to content