Над 40 представители на професионалната общност – административни ръководители на органи на съдебната власт, съдии, прокурори и съдебни помощници, се включиха в представянето на анализ „Видове актове на Висшия съдебен съвет по раздел II и раздел II А по гл. 9 от Закона за съдебната власт. Процедура по издаване на административни актове, съдебен контрол по законосъобразност“, проведено в хибриден формат.

Събитието бе открито от Миглена Тачева, директор на НИП и ръководител на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, която благодари на ръководството на Върховния административен съд и на членовете на изследователската общност, като извърши преглед на основните дейности по проекта. Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд, изрази задоволство от съвместната работа, като подчерта, че анализът ще послужи като ориентир за настоящите и бъдещите магистрати по прилагането на Закона за съдебната власт, както е и основа за дискусия относно възможностите за усъвършенстване на законовата рамка.

Анализът е разработен от изследователска общност в състав:

•        Донка Чакърова, съдия във Върховния административен съд и координатор на изследователската общност;

•        Сибила Симеонова, съдия във Върховния административен съд;

•        Юлия Тодорова, съдия във Върховния административен съд;

•        Хайгухи Бодикян, съдия във Върховния административен съд;

•        София Тодорова, съдебен помощник при Върховния административен съд;

•        Вера Лишева, съдебен помощник при Върховния административен съд;

•        Милена Илиева, съдебен помощник при Върховния административен съд.

В рамките на представянето беше анализирано приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт в контекста на законодателната уредба на конкурсното начало в органите на съдебната власт, както и беше направен преглед на актуалната съдебна практика на Съда на Европейския съюз относно процедурата по назначаване и кариерно развитие на магистратите.

Skip to content