Над 35 представители на професионалната общност – съдии и съдебни помощници се включиха в проведеното в хибриден формат представяне на анализа “Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговскоправни въпроси”, обхващащ над 20 преюдициални запитвания по граждански и търговски дела, отправени от български съдилища до Съда на ЕС в периода 2007 – 2019 г.

Анализът е разработен от изследователска общност в състав: Александър Корнезов, съдия в Общия съд на Европейския съюз, Илияна Папазова, съдия във Върховния касационен съд, Тотка Калчева, съдия във Върховния касационен съд, Вероника Николова, съдия във Върховния касационен съд, Стилияна Григорова, съдия в Софийския градски съд, Андрей Георгиев, съдия в Софийския районен съд и координатор на общността,

Събитието бе открито от Силвия Димитрова, заместник-директор на НИП. Тя представи основните дейности по проекта „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, като благодари на членовете на изследователската общност за добрата съвместна работа и постигнатия резултат.

Съдия Александър Корнезов подчерта важността на изследването от гледна точка на ефективното прилагане на правото на ЕС и начина, по който българските съдии се вписват в диалога между СЕС и националните съдилища чрез механизма за преюдициално запитване.

Съдия Андрей Георгиев представи съдържанието на анализа, като постави акцент върху специфични процесуални проблеми при преюдициалните запитвания по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Съдия Стилияна Григорова насочи дискусията върху преюдициалните запитвания, свързани със спорове между съпрузи и спорове относно родителската компетентност.

Skip to content