Националният институт на правосъдието организира обучение по проблемите на поведенческия анализ при целенасоченото водене на интервю с цел извличане на достоверна информация и овладяването на конфликтни ситуации.

Обучението ще се проведе в периода 24 – 26.02.2023 г. във Велинград и е предназначено за съдии и съдебни служители от Апелативен съд Пловдив.

Психологът Тодор Тодоров ще разгледа основните положения при работа със заподозрени, признаците на измамното поведение, техниките за откриване на истинност и неистинност. Ще бъдат разгледани реални случаи от практиката на преподавателя.

Обучението се провежда в рамките на дейностите по проект “Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”.

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор, Дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрити” (виж контакти).

Skip to content