Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се прилага във водещите съдебни школи в Европейския съюз. В основата на модела стои дефинирането на определен набор от знания, умения и компетентности, необходими за изпълнение на правомощията на органите на съдебната власт. Тези компетентности включват професионални правни умения – в основата на които стои зачитането на върховенството на закона, прилагането на основните права, спазването на етичните принципи и правила, както и неюридически знания и умения, които се развиват от психологията, икономиката и социалните науки. Цялостната обучителна дейност на водещите съдебни школи в Европа като учебно съдържание и обучителни ресурси е структурирана върху компетентностния модел.

Стандартите за съдебно обучение за ефективно изпълнение на съдийски, прокурорски, следователски длъжности и длъжност административен ръководител в органите на съдебната власт на Република България са разработени по проекта на НИП „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

По проекта бяха сформирани 3 работни групи от съдебни обучители, който идентифицираха необходимите умения и компетентности на съдиите, прокурорите, следователите и административните ръководители въз основа на действащата нормативна рамка и изследваните добри европейски практики. В хода на работата бяха дефинирани умения и компетентности, необходими за изпълнение на правомощията на различните нива на органите на съдебната власт съгласно чл. 163 от Закона за съдебната власт, като бе отчетена специализацията по материя и вид дела съгласно Конституцията, Закона за съдебната власт, процесуалните и материални закони.

Обобщена информация за дейността на работните групи за разработване на стандарти за съдебно обучение за развиване на ключови умения и компетентности:

Стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на съдийски длъжности

Работната група за разработване на стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на съдийските длъжности е създадена със заповед № РД-12-1#2/06.07.2020 г. на директора на НИП в състав:

 • Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС
 • Димитрина Петрова, съдия, Административен съд София-град
 • Диана Митева – съдия, Окръжен съд-Варна
 • Ангелина Лазарова – съдия, Апелативен съд-Варна
 • Илиана Балтова – съдия, Апелативен съд-Бургас
 • Владимир Астарджиев, съдия, Апелативен съд-София
 • Цвета Желязкова – съдия, Окръжен съд – Варна
 • Даниела Александрова – зам.-председател, Софийски районен съд

Задачата на тази работна група беше най-комплексна и обемна поради необходимостта от идентифициране на умения и компетентности на съдиите от гледна точка не само на вида на делата, които разглеждат (наказателни, граждански, административни), но и мястото им в съдебната система (районно, окръжно, апелативно ниво). За изпълнение на възложената задача работната група изготви:

 1. Профил на обучаемия съдия, отразяващ спецификата на заеманата длъжност;

(Образец 1-за съдия в Районен съд-граждански профил; за съдия в Окръжен съд-граждански и търговски профил, за съдия в Районен, Окръжен и Апелативен съд – наказателен профил и за съдия в Административен съд);

 1. идентифицира общи умения и компетентности за всички съдии в унифициран „Каталог на компетентностите към Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на длъжността Съдия” (Образец 3) и унифициран „Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности за допълнителни и факултативни дейности във връзка с изпълнение на длъжността съдия” (Образец 4);
 2. в зависимост от нивото в съдебната система и профилирането по материя, разработи стандарти във формата на Образец 2: „Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на Съдията”- 7 бр. за заемане на длъжността съдия в:
 • Районен Съд;
 • Окръжен Съд;
 • Апелативен Съд и
 • Административен съд.

Работната група представи резултатите от своята работа на публично обсъждане, проведено онлайн през платформата ZOOM на 07.10.2021 г. На представянето бяха поканени членовете на Програмния съвет на НИП, Висшия съдебен съвет, председателите на апелативните съдилища, професионалните съсловни организации на съдиите и неправителствени организации, които участват в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. В дадения срок  до 10.12.2021 за  становища, бележки и предложения на интернет страницата на НИП не постъпиха предложения и коментари.

Стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на прокурорски и следователски длъжности 

Работната група за разработване на стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на прокурорските и следователските  длъжности е създадена със заповед № РД-12-1#3/06.07.2020 г. на директора на НИП в състав:

 • Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС
 • Божидар Джамбазов, прокурор, Върховна касационна прокуратура
 • Десислава Петрова, прокурор, Софийска градска прокуратура
 • Диана Мицканова, прокурор, Специализирана прокуратура, командирована в Окръжна прокуратура Плевен
 • Иванка Трифонова, прокурор, Апелативна прокуратура София, командирована във Върховна касационна прокуратура
 • Румяна Тозова, постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи

Разработените стандарти за съдебно обучение от работната група включват набор от общи компетентности и умения за прокурорите и следователите, при отчитане на спецификата на прокурорската и следователската работа, както следва:

 1. Юридическа компетентност;
 2. Допълнителни компетентности, свързани с дигитални, езикови познания, морално-етични правила, специални знания, свързани с наказателното производство;
 3. Специфични умения (комуникативност, аналитичност, способност за изготвяне и мотивиране на актовете, отчитане на специфичната роля и взаимодействие с държавни органи, граждани и юридически лица, участващи в процеса на правораздаване);
 4. Умения за лична организация на работата.

В зависимост от нивото в съдебната система и профилирането по материя, работната група разработи:

 • Специфични стандарти, свързани с работата на прокурорите от окръжна прокуратура;
 • Специфични стандарти, свързани с работата на прокурорите от апелативна прокуратура;
 • Специфични стандарти за работа по дела за организирана престъпност;
 • Специфични стандарти, свързани с работата на прокурорите от военните прокуратури;
 • Специфични стандарти, свързани с работата на прокурорите във Върховна касационна прокуратура.

На публично обсъждане, проведено онлайн през платформата ZOOM на 03.11.2021 г. работната група представи разработените документи по дейността. В срока за становища, бележки и предложения на интернет страницата на НИП не постъпиха предложения и коментари.

Стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на длъжност административен ръководител в органите на съдебната власт

Работната група за разработване на стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на ефективно изпълнение на длъжността административен ръководител в органите на съдебната власт е създадена със заповед № РД-12-1#4/06.07.2020 г. на директора на НИП в състав:

 • Ванухи Аракелян, председател на Апелативен съд Варна,
 • Албена Вутова, прокурор в Софийската апелативна прокуратура, командирована във Върховната касационна прокуратура,
 • Камелия Стефанова, административен ръководител на Окръжна прокуратура Кюстендил;
 • Александър Ангелов, председател на Софийския районен съд

Отчитайки становищата на Консултативния съвет на европейските съдии и на Консултативния съвет на европейските прокурори, както и предвидените в Наредба № 2 и Наредба № 3 на ВСС допълнителни критерии за оценка на пригодността на заемане на ръководна длъжност, работната група дефинира следните категории умения:

 • способност за работа в екип и разпределение на задачи в него;
 • способност за вземане на правилни управленски решения;
 • поведение, което издига авторитета на съдебната власт;
 • умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица;
 • професионална компетентност.

Въз основа на идентифицираните умения, бяха очертани препоръки относно структурирането, планирането и организацията на обученията за административни ръководители, както следва:

 1. Разделяне на обученията на три модула:

1.1. Професионална компетентност;

1.2. Способност за работа в екип и разпределение на задачите в него. Способност за взимане на правилни управленски решения;

1.3. Поведение, което издига авторитета на съдебната власт. Умения за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица.

 1. Обученията следва да бъдат организирани в присъствен формат, като периодите на провеждането им да бъдат твърдо фиксирани и предварително обявени;
 2. Обучителната кампания би постигнала най-висока ефективност и практическа полезност, ако бъде проведена в първите 12 месеца от първия мандат на административните ръководители;
 3. Поради липса на съществени различия в правомощията на административните ръководители в органите на Съда и Прокуратурата, няма пречка обученията да бъдат организирани за смесена аудитория.

Работната група представи разработените документи по дейността на обществено онлайн обсъждане на 19.10.2021 г. В срока за становища, бележки и предложения на интернет страницата на НИП не постъпиха предложения и коментари.

На 31.01. – 1.02.2022 г. НИП организира кръгла маса в хибриден формат за обсъждане и прецизиране на стандартите за съдебно обучение, разработени от трите работни групи с участието на членове на Програмния съвет, Висшия съдебен съвет, представители на професионалните съсловни организации на съдиите, прокурорите и следователите, магистрати, съдебни обучители и адвокати. Професионалната общност оцени високо дейността на работните групи и подчерта необходимостта от интегриране на стандартите за съдебно обучение в задължителното първоначално, въвеждащо и текущо обучение на съдиите, прокурорите и следователите. Изводите и препоръките, изразени на кръглата маса, бяха взети предвид от работните групи при изготвянето на финалните документи със стандарти за съдебно обучение.

Стандартите за съдебно обучение за ефективно изпълнение на съдийски, прокурорски, следователски длъжности и длъжност административен ръководител в органите на съдебната власт бяха приети на заседание на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието, проведено на 21.03.2022 г.

Следваща стъпка пред НИП е разработването на учебни програми и ресурси в съответствие с утвърдените стандарти. Амбициозната задача, която си поставяме, е да усъвършенстваме модела на съдебно обучение като концепция, съдържание и възможности за индивидуализиране на обучителната дейност съобразно професионалния опит на обучаемите.

Skip to content