В периода 14 – 16 юли 2020 г.  се проведоха първите работни срещи на магистратите, експертите и съдебните служители, определени да участват в работните групи за разработване на стандарти за съдебно обучение за развиване на ключови умения и компетентности по проекта на НИП „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“.  
 
Проектът предвижда разработването на стандарти за съдебно обучение за развиването на ключови умения и компетентности, необходими за изпълнение на правомощията на всички нива на органите в рамките на съдебната власт. Работни групи от представители на професионалната общност ще изготвят три групи стандарти за съдебно обучение за ефективно упражняване на:
 
длъжността “съдия”;
длъжностите “прокурор” и “следовател”;
длъжността „административен ръководител“ в органите на съдебната власт.
 
Стандартите за съдебно обучение са инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност на НИП, на базата на който ще бъдат разработени устойчиви учебни планове и програми на Института.
 
Работните срещи се проведоха онлайн и в присъствена форма. Директорът на Института и ръководител на проекта г-жа Миглена Тачева запозна членовете на работните групи с основните цели на проекта и задачите, които стоят пред тях за постигането на заложените резултати. По време на срещите бяха очертани водещи практики в съдебното обучение на държави членки на ЕС, които могат да послужат като ресурс на аналитичната работа по дейността. Беше изготвен график за ефективното изпълнение на поставените задачи, както и бе извършено разпределение на функциите и задачите между членовете на работните групи. 
 
 
 
 
Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 

Skip to content