Самообучителният курс на Службата на ООН за борба срещу наркотиците и престъпността се основава на Бангалорските принципи...
На 27 март 2020 г. е подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова...
В периода 14 – 16 юли 2020 г.  се проведоха първите работни срещи на магистратите,...
                       Уважаеми колеги – магистрати...