Информация за изпълнение на проекта за 2020 година  Информация за изпълнение на проекта за 2021...
      На 27 март 2020 г. бе подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01 за предоставяне...
        На 28 и 29 октомври 2021 г. в гр. София Националният...
        В периода 14 – 16 юли 2020 г.  се проведоха първите...