На 25 септември 2020 г. представители на Норвежката съдебна администрация (НСА) представиха на екипа на проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност» и на други служители на Националния институт на правосъдието  електронните ресурси, достъпни за норвежките магистрати.  Предвид епидемичната обстановка в Европа, срещата беше  проведена в онлайн формат, включващ виртуална разходка в електронната информационна система на норвежките съдилища и НСА.
Ръководителят на международния секретариат на НСА, Ивар Арнстад, и представляващият страната-донор по проекта, Виктор Дросу, запознаха българските си колеги с възможностите, които предоставя единната електронна система и разработените онлайн ресурси в областта на наказателното, гражданското правораздаване и детското правосъдие.
Срещата беше изключително полезна за изпълнението на предвидените дейности по проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност». Участниците обсъдиха бъдещи подходи в съвместната работа и очертаха следващите стъпки за ефективното изпълнение на проекта.
 
Договор № BGJUSTICE-2.001-0001 (рег.№ 93-00-94)/07.04.20 по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Skip to content