По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014...
По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014...
По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014...
В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван...