Knowledge grows together with us

По инициатива на Националния институт на правосъдието в периода м. юли –  м. октомври 2022 г. бяха разработени самообучителни видеоматериали за Единната информационна система на съдилищата, предназначени за съдии и съдебни служители.

Материалите са подготвени от екипи на Окръжен съд Варна и Районен съд Пловдив и са организирани в пет тематични раздела:

  1. Регистриране и разпределение на постъпващи документи в ЕИСС
  2. Производство на граждански дела на първа инстанция
  3. Администриране на наказателни дела на първа инстанция
  4. Начисляване на натовареност по граждански, търговски и фирмени дела в ЕИСС
  5. Начисляване на натовареност по наказателни дела в ЕИСС

Темите са представени чрез поредица от кратки видеофилми под общото наименование „Самообучителни видеофилми за работа с ЕИСС“ и са публикувани в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието, раздел „Самообучения“.

Регистрираните потребители на Портала за електронно обучение на НИП с професионален интерес по темата могат достъпват самообучителните видеоматериали след въвеждане на предоставен от НИП код за достъп.

Лица за контакт: Зина Филчева, програмен координатор тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg и Янислава Андреева, програмен ръководител, тел. 02 9359 162, y.andreeva@nij.bg

Skip to content