Knowledge grows together with us

С предимствата на новия европейски патент с единно действие се запознаха над 30 съдии и съдебни помощници от Върховния административен съд, Софийския апелативен съд, Софийския градски съд и Административен съд София-град на присъствено обучение, което Националният институт на правосъдието организира на 26 май 2023 г. съвместно с Патентното ведомство на Република България.

В лекторския екип на семинара „Европейският патент с единно действие и Единният патентен съд – в действие от 1 юни 2023 г.“ се включиха Татяна Жилова, съдия от Административен съд София-град и първият български съдия в новия Единен патентен съд, Анастасия Величкова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретения, полезни модели и промишлени дизайни“ в Патентното ведомство на РБ, и Лиана Ангелова, държавен експерт в същата дирекция.

Върху предизвикателствата пред дейността на Единия патентен съд акцентираха в приветствията си към участниците в обучението председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, по чиято инициатива се проведе семинара, и проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство на РБ. Стефан Лугинбюл, ръководител на отдел „Политика и хармонизация на патентното право“ в Европейското патентно ведомство, представи новата система и предимствата на европейския патент с единно действие.

Skip to content