Knowledge grows together with us

 

С13-24-3/18.02.2014

Информация за проекта

 

На 18.02.2014 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проект „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целта на проекта е ефективното прилагане на правото на ЕС чрез осигуряване на текущо специализирано обучение на съдебните служители и повишаване на чуждоезиковата подготовка на магистратите и съдебните служители.

 

С този проект НИП отговаря на потребностите от специализирано и чуждоезиково обучение на магистрати и съдебни служители, като надгражда и продължава предходни обучителни инициативи, финансирани от ОПАК и създава устойчивост на съдебното обучение.

 

Дейностите по проекта ще допринесат за обогатяване на знанията, професионалните контакти, обмена на информация и практики между представителите на съдебната система в ЕС и съдебните служители от България, както и за доразвиване на чуждоезиковата квалификация на магистрати и съдебни служители, което ще укрепи техния капацитет в областта на международното съдебно сътрудничество.

 

Съгласно заложените индикаторите за изпълнение на проекта, допълнени с подписването на Анекс № 1/27.11.2014 г., се предвижда да се обучат:

 • в специализирани семинари в България: 695 съдебни служители;
 • в чуждоезикови курсове: 300 магистрати и съдебни служители.

 

На 10.03.2015 г. Националният институт на правосъдието подписа Анекс № 2 към договор № С13-24-3/18.02.2014 г. за удължаване срока за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. След тази промяна срокът за изпълнение на договора се удължава с 3 месеца.

 

На 15.05.2015 г. успешно приключи изпълнението на проект „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

КБ11-24-2/07.06.2014

Информация за проекта

 

През м. юни 2012 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проекта „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван  с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № КБ-11-24-2/07.06.2012 г.

Проектът има за цел утвърждаване ролята на българските магистрати в правната система на Европейския съюз и повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите за прилагане на съюзното право в наказателните, гражданските и административните производства. 

Основните дейности на проекта  са насочени към: 

 • Засилване  на преподавателския капацитет на НИП в областите на правоприлагане, обект на мониторинг от Европейската комисия – организирана престъпност, корупция, финансови престъпления  
 • Повишаване на практическата подготовка на българските магистрати при разследване и реализиране на наказателната отговорност по дела за организирана престъпност, корупция, финансови престъпления 
 • Разработване на практически насочени програми за обучение по специализирани теми от правото на ЕС 
 • Интегриране на международния опит и експертиза на водещи европейски съдебни школи при изготвянето и провеждането на предвидените по проекта обучения 

Засиленият интерес на българските магистрати към обучителните дейности по проекта обосноваха удължаването му с 4 месеца и допълнителното включване на нови обучения с участието на водещи международни експерти на Академията по европейско право (Трир). 

Постигнати резултати по проекта надхвърлиха първоначално планираните показатели по проекта: 

 • Проведени 21 обучения (планирани 15)
 • Подготвени 37 обучители (планирани 30) 
 • Обучени 734 магистрати от цялата страна (планирани 500)
 • Изготвени 2000 броя учебни помагала 
 • Инсталирана преводаческа и озвучителна техника за обучителните цели на НИП 
 • 36 водещи международни експерти от 12 държави – членки на ЕС се включиха в обученията по проекта.

Особено интересни за българските магистрати бяха обученията, свързани с функционирането на специализираните звена за противодействие на корупцията, както и обсъждането на методиките за разследване на престъпленията, свързани с финансовите интереси на ЕС, и борбата с измамите с ДДС в ЕС. Споделеният опит с Академията по европейско право (Трир) бе интегриран и в методологията на обучителните програми: кратки модули с лекции, представящи правната уредба в ЕС и практиката на Съда на ЕС, и  уъркшопове, включващи работа по групи на участващите в обучението магистрати и обсъждане на практически казуси. 

В края на м. февруари и началото на м. март 2014 г. се проведоха последните две обучения на проекта, насочени към съдиите от ВКС, ВАС и прокурорите при ВКП и ВАП. На тези обучения, ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с използването на електронни доказателства в наказателния процес, както и с европейското антидискриминационно право. 

На 26 октомври 2013 г. беше подписан Анекс № 2/16.10.2013 г. към договора, предвиждащ удължаването на срока за изпълнение на проекта с 4 месеца.

Проектът „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приключи успешно на 07.04.2014 г.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 

 

КБ11-24-1/07.06.2012 

Информация за проекта

 

 

През м. юни 2012 г. Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проекта „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучениe”, Договор № КБ-11-24-1/07.06.2012 г.
 
Проектът е с продължителност 18 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът има за цел укрепване на капацитета на началното обучение чрез:
 
 • Подобряване на дейността на магистратите наставници посредством повишаване на тяхната квалификация;
 • Подобряване на организацията на работа на съдиите наставници и на прокурорите наставници;
 • Подобряване на системата за оценка и подбор на постоянните преподаватели в НИП;
 • Подобряване на модела на задължителното първоначално обучение
 
В рамките на проекта се предвижда обмен на добри европейски практики с Франция и Испания, свързани със задължителното начално обучение.
 
По проекта бяха актуализирани програмите на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и към момента по тях се обучава втори випуск. 
 
С цел въвеждане на нови технологии в обучението, както и с оглед осъществяване на икономии и налагането на един по-екологичен подход в обучението бяха закупени 70 бр. електронни четци, които младшите магистрати използват при ежедневната им работа с делата и казусите в рамките на

Skip to content